lepota zakona

Standard


Amfilohije da se izvini zbog govora mržnje
Mitropolit Amfilohije je svojim govorom povodom održavanja Parade ponosa nesumnjivo prekršio Zakon o zabrani diskriminacije, zaključak je poverenice za zaštitu ravnopravnosti Nevene Petrušić.
Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije i daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije “Sl. Glasnik RS„ br. 22/2009), povodom govora mitropolita Amfilohija Radovića od 11. oktobra 2010. godine, koji su preneli mnogi mediji u Republici Srbiji, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

Mišljenje Continue reading

delovi zakona o VBA i BOA

Standard

Члан 3.

У свом раду, ВБА и ВОА су политички, идеолошки и интересно

неутралне.

4. Унутрашња контрола

Члан 57.

Унутрашња контрола ВБА, односно ВОА врши контролу законитости

рада и примене овлашћења њихових припадника.

Руководилац унутрашње контроле је непосредно потчињен директору

ВБА, односно ВОА коме редовно подноси извештаје о раду и о евентуалним

злоупотребама и неправилностима у раду ВБА или ВОА.

 

Члан 58.

Подаци о финансијском и материјалном пословању ВБА и ВОА

представљају тајне податке, у складу са законом којим се уређује заштита

тајних података.

 

Члан 60.

Припадник ВБА, односно ВОА, који има приступ подацима и

документима који су законом и другим прописима одређени као тајни, дужан је

да их штити и чува за време и после престанка рада у ВБА или ВОА, у складу

са прописима из области одбране и заштите тајних података.

Припадник ВБА, односно ВОА је дужан да и после престанка рада у ВБА

или ВОА штити тајност идентитета припадника ВБА, односно ВОА, лица са

којима је успостављена тајна сарадња, као и других извора података, односно

начина на који је податак прикупљен, у складу са законом којим се уређује

заштита тајних података.

 

Члан 62.

За штету коју својим незаконитим или неправилним радом ВБА или ВОА

проузрокује физичким и правним лицима одговара Република Србија.