Besim Spahić: Čistunska teorija o nacijama je najveći paradoks!

Standard

Besim Spahić, doktor komunikologije, profesor na Fakultetu političkih nauka i na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, autor je 18 stručnih i naučnih knjiga sa područja komunikologije, političkog i kulturnog marketinga. Jedan od najznačajnijih teoretičara s područja političkog marketinga u regiji, profesor Spahić je poznat kao čovjek „bez dlake na jeziku“, ali i kao veliki ljubitelj muzike. Sa gospodinom Spahićem razgovarali smo o trenutnoj političkoj i društvenoj situaciji u Bosni i Hercegovini, gorućim problemima koji se tiču predstojećeg popisa stanovništva i uvijek, nezaobilaznome i sveprisutnome nacionalizmu.

Svako malo, kada se spomene predstojeći popis stanovništva, u medijima se počinje potencirati strah i ugroženost. Izgleda da je ovih dana lako ubijediti ljude u to da su ugroženi, bez obzira kojemu konstitutivnom narodu pripadali. Kako je došlo do toga?

Oduvijek smo u BiH, posebno u Sarajevu imali paradigmu „malog Jerusalema“, gdje su, što milom, što silom (ali na koncu uvijek više milom) živjeli ljudi različitih (osim kršćanstva, judaizma i islama) religija. Postojao je zdrav suživot. No, to ovdašnjim nacionalnim strankama uopće nije odgovaralo (i još uvijek ne odgovara) – sve naše starije i novije nacionalne stranke su nastale faktički iz crkve/džamije, bogomolje. Dakle, u crkvama je nastao HDZ, poslije džuma se organizirala stranka SDA, a i srpska pravoslavna crkva je odradila svoj dio sa SDS-om. To se odnosi i na kasnije frakcije postojećih ili novonastalih nacionalnih stranaka, što je u neku ruku i razumljivo jer su se kod nas etniteti i nacionalna svijest isključivo fomirali pod vodstvom vjerskih institucija, što je kod svih inter se i extra se izjednačilo pojmove nacije i vjere. Mnogi snimci iz rata nam jasno dokazuju prisustvo vjerskih službenika na ratištima, posvećivanju tenkova i vojske, kao i profesionalnih fanatičnih boraca islama. Vjera je u svemu. Normalno je da vlada strah; pobili smo se na vjersko-nacionalnoj, ali i na unutarnacionalnoj osnovi i to ne prvi put, svi su/smo na ovaj ili onaj način bili i jesmo žrtve „samih sebe“! 

Evo primjera: Šta za muslimane znači „kjafir“ ili „vlah“? Nevjernik, nemusliman. Kakav odnos treba da bude prema njemu? To je konotativo čovjek manje (ili ničega) vrijedan, isto kao što kršćani ili Vatikan sve nekatolike nazivaju gotovo isto – „nevjernicima“. Takve izraze imate i u judaizmu… odmah imate materijal ili osnovu za konflikt i dalje segregacije! I već podsvjesno ili svjesno imate misao: „mi smo bolji od ostalih“.

Najintenzivnija borba se vodi oko pojma Bošnjak. Svepristuna je bojazan da će Bošnjaci nestati ukoliko se izjasne drugačije od „zadatoga“, ili ukoliko se ne osjećaju kao pravi Bošnjaci (Bošnjak, islam, bosanski jezik). Komentirajte nam dešavanja.

To su sve iluzije. Kod nas nikada nije bio nijedan subjekt koji bi se borio i izborio za integralno političko i državotvorno Bošnjaštvo/Bosanstvo, u periodu kada su se na tlu Evrope formirale suvremene nacionalne države; to uopće nije dalek period, tek početak i polovina devetnaestog stoljeća; tek sredinom XIX stoljeća je Bismarck je ujedinio Njemačku, a Garibaldi Italijane, a obojica su od puno različitih entiteta, koji i danas markantno postoje, napravili državotvorne nacije. Francuzi su na sličan način to učinili još u doba Karla Velikog, osnov je bio najveće keltsko pleme – Gali, kojima je franačkim osvajanjima dekretom dodijeljena germanska nominacija – „Franci“.

Dakle, i mnogim velikim narodima su njihovi osvajači u različitim historijskim periodima davali imena. Dok su neki već profilirani narodi sa svojim državama/carstvima/kraljevstvima naknadno primali kršćanstvo ili islam. O tim i drugima opcijama sam se malo više bavio u moj knjizi „Nacionalni antimarketing“, koja nije ostavila većeg traga u našoj duštvenoj i naučnoj javnosti!. Bila bi vrijedna čak i negacija nekih mojih postavki o našoj ex Jugoslovenskoj, a posebno bosanskoj većoj „istosti“, nego li različitosti, na kojoj se bezuspješno i dalje insistira.

Vratimo se BiH: kod nas nikada nakon propasti bosanskog Kraljevstva (koje je takodjer uvijek bivalo u sebi nadređenim vazalskim odnosima) nisu postojale vanjske niti unutrašnje prilike, kao ni politički (kulturološki i vojni) subjekat koji se borio za jedinstven domoljubni/rodoljubni osjećaj cijele bh populacije. Postojali su usamljeni pojedinci u sva tri nacio-vjerska korpusa, kojih su se „svoji“ odricali i tada i sada. Takvih pojedinaca je bilo najviše u redovima bosanskih franjevaca. No, de facto, osjećao se ipak taj bosanski duh sve do Prvog svjetskog rata, no niko ga kao takvoga nije definirao, niti politički profilirao; spontano (ali obezglavljeno) je nastajao i ostajao kod sve manjeg broja Žitelja BiH. Turci su, zapravo, uz svesrdnu pomoć zavađene i vlasti željne domaće vlastele, posijali prvu klicu raspada bosanskog Kraljevstva: prvo, nisu uspjeli očuvati obalne dijelove Kraljevstva (najveći dio Dalmacije sve do Boke kotorske je bio bosanski), a poslije i druge krajeve. Pred propast su i dio Novopozarskog Sandžaka dodijelili (bili prisiljeni berlinskim kongresom ili prodali?) Srbiji i Crnoj Gori. Za njihove preko četristogodina duge vladavine, islamizirani živalj se „superiorno“ počeo odvajati od istogovorećih i genetskom strukturom veoma sličnih ili etnički istih Sunarodnjaka. Tek tada (dakle istorijski nedavno, na prelasku iz XIX u XX vijek) počinje intenzivno buđenje srpske nacionalne svijesti kod Bošnjaka „naše vere“ (Načertanije) i još intenzivnije profiliranje Bošnjaka katolika u hrvatske nacionalne vode. Islamiziranim Bošnjacima je, uz otežavajuću okolnost da su ostali „čardak ni na nebi ni na zemlji“ i da nisu imali susjedne matične države i vladajuće religije, ostao islam i samosvijest da znaju šta nisu od te dvije (srpsko-pravoslavne i hrvatsko-katoličke) opcije.

Eto, u srednjem vijeku (uz niz validnih podataka) naši preci su sebe samodefinirali „dobrim Bošnjanima“, u austrougarskim spisima (kao i u prvom popisu 1879) piše da u Bosni žive Bošnjaci, „Bošnje“ „muhamedove“, „ortodoksne“ i „katoličke“ vjere, isto, dakle, kao i u Načertaniju (1844.)!? I niko ozbiljan (posebno kredibilan naučnik) te historijske činjenice ne može osporiti. Ali isto tako, niko ne može osporiti ni činjenice da u tim sudbonosnim povijenim vihorima sami islamizirani Bošnjaci (skoro sve do raspada Jugoslavije) nisu politički bili sposobni da unaprijed jasno samo-definirani i politički spremni dočekaju izazove post-turske budućnosti; ni sebe ni svoje jedine države, na koju su se (što je bilo i za očekivati) žustro okomile srpska država i hrvatska opcija u formiranoj kraljevini SHS. Tu je već izostalo bošnjačko ime za sve, pa i islamizirane Bošnjake koji drugog imena nisu ni imali. Ali su ostali i bez ikakve vanjske potpore, koju su još dugo nostalgično i neuspješno očekivali od slomljenog osmaskog „arslana“. Tu je budućnost, već imenom razdvojene Bosne i Hercegovine krenula trojnom centrifugalnom vjersko-nacionalnom rastakanju, a ne unosnom bošnjačkom/bosankom centripetalnom domoljublju personificiranom zajedničkom i moćnom, u krajnjem slučaju sa drugim nacijama u prvoj južnoslovenskoj tvorevini de facto ravnopravnim statusom. Na djelu je, dakle, bio vjersko-nacionalni srpski i hrvatski (bez iukakvog bosanskog/bošnjačkog) prozelitizam.
Koji su „rezultati“ toga što se kroz historiju niko nije ozbiljnije bavio „bosanstvom“ i pokušajem očuvanja toga korpusa?

Znači, objektivno i subjektivno, kao jedinstven državotvoran bosanski narod, u modernom smislu, nikada, pa ni sada i nismo profilirani. Suverenitet postdaytonske BiH, baziran na (artificirano i sve više objektivno različita) „tri konstitutivna naroda“, sa dva (a zašto onda ne tri?!) nelogična entiteta, ne daje osnove za ikakvu naučno baziranu skorašnju prosperitetnu „državu svih svojih žitelja“, odnosno građana, koji su podređeni usiljenoj torturi trojnog vjersko-nacionalnog „utoravanja“ na (ipak ne do kraja) etnički (ratom) očišćenih i mirom (uz pomoć MZ i susjednih država) pročišćenim teritorijama, što je itekakav razlog da se rat u kojem niko (osim savezničkih nacio-vjerskih opcija) nije pobijedio, kad tad nastavi ondje gdje je stao usiljenim Daytonskim sporazumom, koji legalizira Hrvatsku i Srbiju kao protektore „svojih“ nacionalnih i teritorijalnih segmenata unutar bh. populacije. Zar je normalno da su Milošević i Tuđman izjednačeni sa legalno i demokratski izabranim predsjenikom Republike BiH – Izetbegovićem? No, uprkos postojanju Bošnjaka muslimana i u Srbiji i u Hrvatskoj i u svim novonastalim ex yu državama, BiH kao država, kao ni vođe i lideri bošnjačkih stranaka, nikako nisu mogli (znali/htjeli?) učestvovati?!…

Dakle, mi (mislim na sve bh. građane) stoljećima nismo učili o sebi kako treba, o nama su nas tendenciozno učili drugi; državu (čak i kraljevinu SHS, SFRJ, pa i njen raspad) su nam po svojim aršinima pravili drugi; ovisno od toga kako je ko i kada na tlu BiH bio moćniji. Dovoljno je reći da sami nismo pravili i očuvali svoju državu za 437 godina osmanske imperije, pa onda za 40 godina Austro-ugarske monarhije, potom ni u dvadesetak godina Kraljevine SHS/Jugoslavije. Tek zahvaljući KPJ, AVNOJ-u i ZAVNOBIH-u Bosni (bilo bi opravdanije da se bar tada tako definirala) i Hercegovini je obnovljena državnost, ali sa već nacionalno profiliranim bh Srbima i Hrvatima i nacionalno neprofiliranim Bošnjacima.

Raspadom Jugoslavije je preovladala retrogradna i „bolesna“ varijanta ranoromantičarskih nacionalizama kroz „teorije krvi i tla“, odnosno „jedan narod, jedna vjera“; i što je vidljivo, od 1990. pa do danas je „normalno“ da jednu državu ili neki njen dio čini samo jedna vjera, jedan narod, jedna religija, jedan jezik… , što je svojevrsna perverzija u etnički i vjerski do kraja isprepletenoj BiH. Rješenje je nađeno u trojno prihvaćenom „humanom preseljenju naroda“, koji je rezultirao progonima i genocidima nad civilnim stanovništvom. I opet niko nije uspio, niti će ikada uspjeti (…)

RIBARI LJUDSKIH DUŠA
Spominjete problem izjednačavanja vjere i nacije kao glavni bh. društveni problem?

I ono o čemu je već bilo riječi, stalni problem koji prati BiH i region jeste izjednačavanje vjere i nacije – kod nas se niko nikada od lingvista i historičara nije podrobnije pozabavio time. Naši ljudi koji su (računajući i Nehrvate) išli studirati u Hrvatsku, učili su hrvatsku varijantu Bosne; da je sve to bila zapravo hrvatska zemlja. Isto je i sa onima koji su studiralli u Beogradu. Inače i u srpskoj i u hrvatskoj historiji se spominju te „hrvatske“ ili „srpske“ zemlje, kojih na tlu Bosne, nikada do poslije Daytonskog sporazuma (RS), nije bilo… Katolička crkva je profilirala hrvatsku nacionalnu svijest, izjednačila je katolike sa Hrvatima kod dotadašnjih Bošnjana. Najbolji dokaz koji ide tome u prilog je Shultzovo (Freudov rođak) opservacija o nacionalitetu/narodnosti/etnikumu žitelja „carske zemlje“ Bosne. Kada su Austro-Ugari zauzeli Bosnu, došao je zajedno sa Austrijancima i napravio istraživanje, te je zaključio da „tamošnji narod nema izgrađenu nacionalnu svijest“. „…Svi kažu da su Bošnjani/Bošnje, ali naglase da su katoličke, ortodoksne i muhamedanske vjere. To im je bila jedina odrednica…“

Ključ nacionalne/etničke situacije je malo kasnije zabilježen u nepravedno ocrnjenom „Načertaniju“ (samo nominalno) Ilije Garašanina. Inače, „Načertanijem“ oni, koji ga nisu ni pročitali, obično straše muslimane pričom „to je četnička Biblija, velikosrpska politika“ – moje je mišljenje da „Načertanije“, iako podstaknuto izvan Srbije, potpuno legitimno i normalno planira da srodne narode objedini pod skiptrom (tada jedine samostalne) Srbije. Upravo je propala osmanka/turska Carevina, koju su od svih južnoslovenskih naroda zapravo najviše zadužili Srbi, dajući im 7-8 (i velikih) vezira, a najmanje dva sultana imaju po ženskoj lozi nemanjičke krvi. Za koga su se vezale srpske princeze Olivera Lazarova i Marija Brankovićeva??!

U Bosni i Hercegovini se malo ko bavio integralnom historijom Bosne i Bošnjana, nego je svaka zvanična istorija bilo trojno reducirana vjerskim, a kasnije i nacionalnim podjelama. U Načertaniju lijepo stoji: „U Bosni žive Bošnjaci“, i to na 37 mjesta! Pročitajte! Intelektualcu čovjeku za to štivo treba otprilike sat i pol vremena da ga pročita i da vidi da „u Bosni žive Bošnjaci Muhamedove, katoličke i naše (ortodoksne) vere…“, te da Naša (svetosavska) crkva već usiljeno radi na buđenju srpske nacionalne svesti kod Bošnjaka naše vere. Katolička crkva je kod bosanskih katolika već poprilično pridobila „hrvatsku nacionalnu svest“ kod katoličkih Bošnjaka… Parafraziram, ali je to suština. I niko nema pravo postavljati pitanje (ne)legitimnosti srpskog ili hrvatskog nacionalnog (i vjerskog) prozelitstva, kao ni prethodnog osmanskog islamiziranja dijela Bošnjana/Bošnjaka. To se jednostavno desilo i činjenica je. Još je negdje osamdesetih godina Esad Ćimić upozoravao na to da su se Bošnjaci (tada Muslimani) zakasnili nacionalno profilirati, jer za to je potreban validan nacionalni koncept, koji jedino mogu operacionalizirati validne (ne samo vjerske nego i ) nacionalne institucije.

To je potpuno legitimna djelatnost bilo koje religije. Isto, kao što je Sulejman veličanstveni širio islam prema zapadu, tako je i papa Leon XIII dao „darovnicu Hrvatima“, za njihovu misiju/zadaću širenja katoličanstva, što je ujedno značilo i hrvatstva, dok je Srpska pravoslavna crkva „budila“ srpsku nacionalnu svijest. Sve to se u ne malom obimu multilateralno dešava i u ovim zadnjim balkanskim ratovima. Dovoljno je i danas da se krstiš u katoličkoj crkvi i da si automatski Hrvat, kao kad se islamiziraš da postaneš Bošnjak. Nema tu ništa neregularno…, sve vjerske i nacionalne (kao i ideološke) opcijeto su ustvari svojevrsni „ribari ljudskih duša“. Do dan danas. I ova novonastala pojava selefizma u BiH i drugdje je inter se i pro se istog prozelitskog i misionarskog karaktera, kao i nekada širenje komunizma. Odnekuda (skoro uvijek iz vana) stižu neke pare, dobijaju se beneficije i donacije. Zar neko misli da, osim istinskih vjerskih osjećaja, iza šerijatskih brakova, „pokrivanja“, „podbrađivanja“, odlazaka na hadž ne stoji neki novac i čisti egzistencijalni i ekonomski interes, isto kao što je Kominterna finansirala jugoslovenski komunistički pokret, Vatikan katolicizaciju…?

Ko se interesirao za muslimanski dio stranovništva tadašnje Bosne?

Bošnjaštvom se zapravo niko do stranke SDA sa Izetbegovićem na čelu nije validno i doraslo imperativima bavio. Islam je dugo, pa i sada bio primarniji. Kada je propala Turska carevina (koja je „progutala“ intelektualnu elitu islamiziranih Bošnjaka u Bosni (a koristila ih je izvan Bosne po cijelom svijetu), taj islamizirani dio Bošnjaka je počeo propadati zajedno sa njom. (Po onoj A. Jidovskoj da „kad neprosvijećen narod ostane bez intelektualne elite i voditelja, taj narod hrli ka propasti“.) Ne mogu valjda islamizirani Bošnjaci očekivati da će nakon propasti Osmanskog carstva/Turske (nekoliko stoljeća „neprijatelja broj jedan kršćanskog svijeta“) biti u narednom periodu u milosti onih koje su Turci do tada osvajali, terorizirali, uništavali. Bilo je savršeno jasno da ti muslimani Bošnjaci zadugo neće biti u dobroj poziciji. Idejno, politički, vojno i materijalno obezglavljeni i bez sopstvenog subjektiviteta, nespremni da se preko noći otrijezne od sna svoje islamske superiornosti. Nikad ih ni do danas niko nije objektivno definirao, niti profilirao, a to nisu uradili ni sami.

I tako su prošla stoljeća… i došli smo dovde. Današnji Bošnjaci, koji su na neki način prisvojili od drugih etno-religijskih sunarodnjaka odbaćeno narodno, domovinsko ime, a dugo vremena rukovođeni samo vjerskom logikom, i povijest i kulturnu baštinu Bosne parcijalno i necjelovito promatraju samo sa stanovišta (za njih najznačajnije) islamske baštine i kulture, udaljujući se od predturskog blještavila i sjaja banovine i kraljevine Bosne, te naše kraljevske dinastije, koja je Eugenikom dosegla do mađarskih, poljskih, celjskih, anžuvijskih i napuljskih (ali „vlaških“) dinastija, dok istovremeno veličaju „poturčenu“ djecu naših plemenitaša, koji su radili na rastakanju i rušenju našega kraljevstva. Što se onda čuditi „srpskoj“ ili „hrvatskoj“ opciji BiH? Kada bismo ušli u etnogenezu prijašnjih i sadašnjih nacionalnih voditelja i izvan Bosne, vidjeli bismo koliko današnjih srbijanskih i hrvatskih, pa i slovenskih i crnogorskih (nacionalnih) političkih vođa vuku korijene iz Bosne. Ali, za razliku od Srba i Hrvata, bošnjacima je „Islamskom deklaracijom“ (potpisao Izetbegović) zadana svijest da im je važniji (ma kakav?) islam od domovine/države.

TROJNA VJERSKO-NACIONALNA CENTRIFUGALNA OPCIJA I POGREŠNE JEZIČKE FORMULACIJE

Je li postojao neko ko je mogao pokrenuti stvar, definirati i profilirati taj zbunjeni narod?

Eto, npr. bio je tu Safvet-beg Bašagić koji je napisao knjigu o hrvatskom podrijetlu bosanskohercegovačkih muslimana. Treba li išta više Hrvatima? Izetbegović je javno rekao (posredstvom TV) da „Srbi moraju dobiti svoj dio Bosne“. Eto im, uz sve naknadne posrtaje bošnjačko-muslimanskog vodstva i kvaziintelektualaca, najbolji alibi za sve što su uradili Bošnjacima i našoj zajedničkoj domovini BiH, koja kao država doslovno „crkava“. Za masu protibosanskih opcija i akcija imaju i svojevrsnu potporu od strane „najobrazovanijih“ i „najinteligentnijih“ muslimana Bošnjaka. Primjera radi, mlade muslimane prohrvatske (a i proustaške) orijentacije zanimala je samo religija, ne i nacija – u ustaškom sastavu je bilo preko 60 procenata muslimana. Prvi doglavnik od Ante Pavelića bio je prof.dr. Džafer-beg Kulenović, a drugi Adem-aga Mešić – sve to zaboravljaju muslimani, to tzv. „cvijeće hrvatskog naroda“. Zaboravlja se da su mnogi prihvatili tu odrednicu, odgovaralo im je. Sada po istoj logici, po istoj grešci (a to se isplatilo ne bh Hrvatima i Srbima, nego Republikama Srbiji i Hrvatskoj), niko u BiH (pa zašto bi i MZ?) i ne razmišlja o integralnom bosanstvu cjelovite bh populacije, nego se i dalje forsira isključivo trojna vjersko-nacionalna centrifugalna opcija, koja se (osim ratnog stradanja bh pučanstva i države) očito iskazala i iskazuje nemogućom osnovom za efikasno funkcioniranja države BiH i prosperiteta njenih građana.

U prošlosti, islamska je zajednica promovirala samo islam, nije ju uopće zanimala nacionalna svijest. Jer, islam kao religija i ne poznaje nacionalne profilacije – primarno je bila važna vjera. Ali islam je došao i kod Perzijaca – oni su i do dana današnjeg ostali Perzijci, Iranci; Indonežani su ostali Indonežani i nakon dolaska islama kod njih…

Kad nas tako postoji sraz koji nas je doveo do pogrešnih jezičkih formulacija pojmova, kategorija, ljudi, države, jezika… I upravo te pogrešne jezičke formulacije naše ljude i državu vode u sigurnu propast! To je isto kao da se definišete kao Kinez; a niti su vam „kose“ oči, niti imate pigmentaciju karakterističu za tu rasu – ali umrete u ubijeđenju da ste Kinez…

U takvim pogrešnim formulacijama, koje nema niti jedna zemlja na svijetu, kao što su„tri konstitutivnanaroda“, tri nacije, „Ostali“, tri različita jezika, „Tročlano predsjedništvo“, „Konvertibilna marka“ itd. ne može se ništa dobro izroditi. Pa šta se desilo Srbima sa pogrešnim (velikosrpskim) jezičkim formulacijama da „Makedonci i ne postoje – to su južni Srbi“, „Bugari i Rumuni u Srbiji ne postoje – to su istočni Srbi“, „nema ni Crnogoraca, i oni su Srbi“, „Arbanasi su kao divlja bića došli na srpsko tlo“, „Bosna i Hercegovina – sve su to srpske zemlje“ itd., itd. Eh, da li je danas Makedonija u sastavu Srbije? Da li je Kosovo? Da li su ubijedili Crnogorce da su Srbi? Jesu su li Bošnjaci „poturčeni Srbi“? Je li područje istočne Hrvatske „Karlobag-Virovitica“ danas granica Srbije?

TRI NACIONALNA TORA I NJIHOVI VLASNICI

Otvoren poziv na jasno izjašnjavanje vodi nas do tri potpuno čista „nacionalna tora“? Dokle će Bosnu i Hercegovinu to dovesti?
Čistunska teorija o nacijama je najveći paradoks! Evo primjer: „Ja se zovem Ante Bošnjak i čistokrvni sam Hrvat“, „Ja sam Mirsad Hrvat, i Bošnjak sam“… „Ja sam čistokrvni Srbin-Jovan Bošnjak“.

Jedino što je dvodecenijskom nacio-vjerskom politikom odlučeno da trenutno bude „ispravno“ jeste izjednačavanje pojmova katolik-Hrvat, pravoslavac-Srbin, a tek početkom devedesetih (kraj XX stoljeća) probudila se i nacionalna svijest koja izjednačava pojmove „musliman-Bošnjak“. Muslimanski prvaci sastali su se ’93 godine i (sa ogromnim zakašnjenjem) dogovorili su Bošnjaci. A paradoks je Zulfikarpašićeva i Filipovićeva „Bošnjačka muslimanska stranka“ (…), čime je (za bar do tada eksplicitno neizjašnjavane pravoslavce i katolike kao Srbe i Hrvate u BiH) otpala mogućnost uključenja ostalih u Bošnjane. Tako su izravno iz Bošnjaštva/Bosanstva „odbačeni“ i oni pravoslavci i katolici, koji su to ili bi još uvijek željeli biti. Isto je i sa „Mješovitim“, jer im je ANTILOGIČKI bošnjaštvo bilo uslovljeno islamizacijom. Greška za greškom!? I tako i „ljiljan“ posta „muslimanski“ određen znak (SAMO) Bošnjaka…

Historijske činjenice ne znače ništa kada je riječ o ideologijama nacionalnog mesijanstva vezanog uz religiju, a kada imaš religiju uz sebe, što god opljačkaš i koga god ubiješ na njegovom putu, tebi tvoj Bog oprosti. Tako su Hrvati „dežurni katolici na Balkanu“ („Predziđe katoličanstva“), pravoslavci i nasljednici Bizanta su Srbi („brana prodoru Muhamedove veresa istoka i katoličkog hrišćanstva sa zapada“), a muslimani se izjednačavaju sa Bošnjacima („štit islama u srcu Evrope“). Tim nacio-vjerskim samozabludama u BiH je i Bog nacionaliziran.

Tako je BiH ostala predivnih, ali politički i državotvorno zemlja „zapuštenih“ ljudi, koji integralno ne uče o svojoj domovini, nego o susjednim i maloazijskim domovinama. Ovdje su uglavnom vjersko-nacionalno dominantne vladajuće stranke i vjerske zajednice doslovce vlasnici svojih segmenata bh. populacije, a svi skupa negiraju skoro milion „Ostalih“, koji nemaju nikakva građanska/politička prava ?!!(…) Gora varijanta rasizma u koji su (milom ili silom) uvučeni pravovjerni pripadnici tzv. tri konstitutivna naroda sa pripadajućom im vjerom. Ipak, ima nade; preliminarni popis 2012. na 66 lokaliteta na cijelom području BiH, pokazao je da imamo cca 36 procenata „Ostalih“, čime trojni ekskluzivni vlasnici svojih „ovaca“, koje su opljačkali i iznevjerili bezbroj puta u zadnjih dvadesetak godina, postepeno gube svoje stado. I zato su nervozni i prave smiješne kampanje za izjašnjavanje na popisu, svaki u svome dijelu države, koji su pretvorili u svoje privatne pašaluke isključivo u funkciji i daljeg zaglupljivanja i utoravanja poslušnih jednodimenzionalnih budala-glasača.

„ČISTOKRVNE NACIONALNE VOĐE“

Jer, pogledajte ko vodi sva ta stada, sve „čistokrvni“: Špirićeva žena je muslimanka, Radmanovićeva žena je katolkinja, majka Borisa Tadića je muslimanka, pradeda Vuka Jeremića je Nurija Pozderac… Običan Srbin ne smije da zna da je dinastija Karađorđevića iz albanskog pravoslavnog plemena Klimenta, da je Jovan Sterija Popović Cincar (a Cincari su albano-jermenci iz područja Moskopolja u Albaniji), ne smije običan Srbin da zna da je Branislav Nušić malo Jermenac, a malo Cincar, da mu je maternji jezik albanski; ne smije znati Slovenac da je Janez Drnovšek Albanac po ocu, Slovenac po majci, da mu je donedavni predsjednik Danilo Türk, po ocu zapravo Turčin…

Zašto je postalo gotovo nemoguće pronaći bosanskoga katolika ili bosanskoga pravoslavca kojega identitet veže za srednjovjekovni pojam Bošnjana i koji se sada želi izjasniti Bosancem?

Crkve i propaganda su zaista odradile svoje. Ono malo ljudi što se nije opredijelilo su postali nepodobni početkom rata. Mada sam već nešto rekao, moram ponoviti da je SDA 1990. imala podslogan „Muslimanska stranka“, dakle odmah je od sebe udaljila Bošnjake/Bosance, kojima je državni identitet u prvom planu. Onda se pojavila Bošnjačko-muslimanska organizacija, odnosno, od SDA-a su se odvojili Adil-beg Zulfikarpašić i Muhamed Filipović, koji su već tada kao najveći problem spominjali to da „bh Srbi i Hrvati neće da budu Bošnjaci“, a pri tome „zaboravljaju“ da su upravo oni napravili Bošnjačko-muslimansku stranku. Dakle, valjda bi i tada a i sada ti Srbi i Hrvati „samo“ trebali da pređu na islam i da postanu Bošnjaci. Pa nisu valjda očekivali da će oni ili njihova stranka uspijti ono što Turcima za 500 godina nije uspjelo, a niti im je bila namjera?! To niko neće da vidi vidi racionalno/logično. A profesor Filipović je penziju zaradio kao profesor logike?!

SULEJMAN SRBIN VELIČANSTVENI !

Za one koji su se za historiju zainteresovali preko turskih serija i Sulejmana veličanstvenog: dovoljno je reći da je Hurem Ukrajinka i kći pravoslavnoga popa, rodila idućega sultana; Sulejmanov je dedo Bajazit oženio je sprsku princezu Lazarevićku, a njeno vezivanje sa Bajazitom pokazalo se i kao najracionalnije rješenje za opstanak srpskog naroda i kasnije obnovljene države. Nijedna sultanija nije bila iz Osmanske imperije, toliko o čistoti loze: nijedan sultan nije bio čisto osmanske krvi. Narodi nastaju, formiraju se i nestaju, možete uzeti za primjer bilo koji narod. Sam pojam suvremene nacije postoji od XIX stoljeća i sa stanovišta globalizacije igra sve manju ulogu u današnjem svjetskom poretku. Pojam nacije je isključivo nastao zbog ekonomije, zbog potrebe unifikacije žitelja jedne države, zbog mobiliziranja većeg broja ljudi na istoj osnovi. Kada nije bila dovoljna samo religija, nacija je ta koja je koagulirala i unificirala različite plemenske i etnoskupine i isključivo je bila vezana za državu.

NA „OSTALIMA“ BUDUĆNOST OSTAJE?

Neki nagovještavaju još političkih sukoba nakon popisa stanovništa, što mislite da nas čeka u budućnosti?

Ovaj popis će pokazati i razotkriti laži i Srbima, i Hrvatima, i Bošnjacima i sigurno će biti u korist onih „Ostalih“ – čiji je otac Jovan, a majka Hatidža, otac Muhamed, a majka Eržika, otac Josip, a majka Mara… Tih „ostalih“ je još uvijek najviše i najbolja su baza konstitucije države na pravima građana, uz sve postojeće etničke (u našem privremenom ustavu se nacionalitet i ne spominje!?) i vjerske odrednice. Ali ovaj, skoro milonski segment bh. populacije, koji je opet rasprostranjen u oba etniteta, niko ne predstavlja na bilom kojem državnom nivou. Šta to drugo znači nego da smo fašističko društvo; hoćemo da ih na silu doislamiziramo/bošnjiziramo, dokatoliciziramo/kroatiziramo, odnosno dosrbimo/pravoslaviziramo. Eto izvora straha za vjersko-nacionalne „konstitutivce“. Šta će oni, kao ekskluzivni vlasnici svojih egzistencijalno ugroženih stada (uz još oko 200 stanaka i strančica u BiH) uopšte raditi kada većini postane najvažnija funkcionalna država i državni identitet, uz uvažavanje svih ljudskih prava za sve? Jasno je da smo politički, nacionalno i posebno državotvorno potpuno nezrelo društvo.

Što nam je potrebno da se spasimo toga neznanja i duboko ukorijenjenih predrasuda?

Potrebni su nam razum i nauka, potrebno je, uz domaće bez ikakvog prefiksa osim „vrhunski stručnjaci“, dovesti i svjetske eksperte koji treba da potvrde da, to što je Holbroke napravio po zadatku da se ništa osim prestanka rata ne riješi, nije normalno. Kako sada stvari stoje ni Međunarodnoj zajednici ne odgovara da se išta U BiH riješi po demokratskim standardima. Vrlo izvjesno bi se deduktivnom analizom moglo pretpostaviti da smo predviđeni da se opet pobijemo i da smo taktički isplanirani kao buduće „bure baruta“ na Balkanu. Zato, ne možemo kriviti samo domaće lidere; ni političare, a ni vjerske starješine – oni su samo dio naslijeđa onoga što su nam već prije raspada Jugoslavije iz vana kreirali. Kreirani su nam i iz vana nametnuti i Alija, i Franjo, i Slobo!

Pojam Bosanac se u medijima uporno suprotstavlja pojmu Bošnjak – što je Bošnjak Bosancu? Može li Bosanac biti konstitutivan?

Bosanac je (iako etimološki od tračkog plemena Besa/Bosona ispravnija) novija (bolje reči od tursko „bošnak“) objnovljena varijanta, kako se jezik mijenjao. Od banovine do danas zemlja se zvala Bosna, pa bi bilo najnormalnije da se njeni žitelji zovu (da im je državni identitet) Bosanci. Pojam Bosanac ne negira etničku i religijsku šarolikost Bosne (i Hercegovine/ Zahumlja kao skoro milenijsko povjesne bosanske regije) i jedino ispravno nas vodi u demokratsko građansko društvo. Ali (ne samo nacionalnim i vjerskim) stranačkim elitama ne odgovara država koja naginje građanstvu, jer daytonskim sporazumom nije na građanstvu ni stvorena. Nigdje u svijetu ne postoji država koja svoje građane dijeli na „konstitutivne“ i „nekonstitutivne“. Dakle, konstitutivan je „Marsovac“ koji se deklariše kao Bošnjak i musliman, Hrvat i katolik ili Srbin i pravoslavac, a oni koji hoće da identitet grade na povijesnom imenu države i da budu građani, su nekonstitutivni?! Nonsens!

Šta to znači da su ostali nekonstitutivni? Čak i ako ih je više (sigurno od jednog) i od pojedinačnih tzv. konstitutivnih naroda??? Nas Bosanaca je cca 4,5 miliona, a od toga se pretpostavlja da oko 700 hiljada do milion živi izvan BiH. Dakle, sada je ovih ostalih više nego Hrvata u BiH, za koje EU pretpostavlja da ih u matici domovini živi oko 400 hiljada (prepolovljeni dogovorima Tuđman-Milošević) o „humanom preseljenju naroda“. A konačan popis će razočarati možda i one koji su neodgovorno tvrdili (a neki i danas tvrde) da ih je pobijeno 300.000, a preko 700.000 „bespovratno protjerano“.

Nakon budućeg popisa, kojeg se isključivo boje nacionalni dušebrižnici (većina u skupini devedesetak ANONIMNIH milionera i dvadesetak milijardera) ustanovit će se da i u RS-u nisu svi „čistokrvni Srbi pravoslavci“. Taj namjenski odugovlačen popis (koji u normalnim zemljama primarno ima ekonomski i sociodemografski značaj zbog planiranja buduće samoodrživosti zemlje) je upravo „opasan“ zbog utvrđivanja realnih činjenica sa stanovišta trojnog nedjela nacio-vjerskih stranaka, koje su i nakon 23 godine katastrofalnih posljedica za bh. populaciju i državu BiH, spremne manipulirati strahom od istrebljenja ostatka svojih stada, koje su upravo oni i njihova naciočistunska politika već podobro istrijebili. Cifre će biti katastrofalne i prazne za sve tri izgladnjele i besperspektivne opcije.

Vladajuće trojke i nacionalne stranke onemogućuju prirodne tendencije normalne unifikacije državljanja svih provenijencija u državotvornu/domovinsku identifikaciju. I što je najgore trojno se međusoibno pothranjuju. Jednostavno jedni bez drugih ne mogu! To vam je ono „Hvala Bogu da imamo Dodika, da se fokusiramo na njega ne uočivši što naš Bakir radi.“ I vice versa. Onda, „neka i naši imaju još bolje vile od one 5,5 miliona vrijedne Čovićeve“.

Bošnjaci, kojima, osim usiljene islamizacije, niko nije definirao niti jedan od deset krucijalnih indikatora bošnjačkog etniteta“ samo daju alibi i preživjeloj velikosrpskoj i velikohrvatskoj opciji BiH, a ujedno i Evropi i kršćanskom svijetu uopće (…) A zašto bi kršćani voljeli muslimane kad muslimani Bošnjaci ne vole Osmana (tzv. bošnjačko muslimansko ime) koji je kćeri dao „vlaško“ ime „Višnja“…? Zašto niko bh. populaciji ne objasni da ne postoje nikakva muslimanska, hrvatska, katolička, srpska, pravoslavna imena? Postoje slavenska, semitska/arapska, perzijska, germanska imena, a među njima su pripadnici svih religija!

Sasvim je logično da se sije strah, jer, što će biti sa vlastodršcima ako se većina njihovog stada izjasni kao „ostali“?! A ti „ostali“ samo mogu biti Bosanci!

BiH – DRŽAVA ZBRKANIH POJMOVA
Budućnost Bosne i Hercegovine?

Što nam drugi odrede. Mi sami nismo u stanju da mislimo – svi su nam pojmovi zbrkani, nenaučni i netačni. Na njima se ne da ništa dugotrajno i valjano napraviti. Imamo fiktivne komplekse superiornosti, a ustvari smo za svjetske procese i cca 7 milijardi (po svim svetim knjigama pred Bogom jednakih) ljudskih bića nevažni. Nešto kao „kolateralna šteta“, koja, bez „sopstvenog subjektiviteta i aktiviteta“ čeka da im vanjski, protivbosanski vjersko-nacionalni protektori pomažu. Mi smo zapuštena amorfna masa koja je u stoljetnom kulturno-komunikacijskom jazu sama sa sobom i sa okolnim svijetom.

Najbolje ljude, prije svega mislim na stručnjake, smo otjerali odavde i najveći dio tih najboljih ljudi su „Ostali“. Demoins u USA se bosnizirao, u Oslu i širom svijeta već značajne funkcije zauzimaju nekada djeca-izbjeglice. Hvalimo se pametnim Bosancima (šta god da su ovdje, tamo ih svako oslovljava Bosancima) po svijetu. I bivši, i poratni bh. vrhunski stručnjaci su i sada najveći bosanski patrioti i najbolja su baza za ono što bi trebali biti svi bh građani (uz jedini ispravni – građanski koncept Bosne i Hercegovine) su otišli odavde ili ostali tamo gdje su se zatekli i školovali. Jer, kada u konstituciji imamo zagarantovana građanska prava, onda ničim ne mogu biti ugroženi ni Kinezi koji žive u BiH, ni Rusi, niti mormoni ili „queer populacija“, a kamoli izvorni multietnički i multikonfesionalni Bosanci, prema kojima se ponašamo aparthejdistički… Najjače pravo jeste građansko pravo! Jače i univerzalnije je od bilo kojega vjerskog ili nacionalnog prava.

Eh, a šta će onda raditi ove silne stranke – njih 207, od kojih se za većinu uspostavilo da su više kriminogeni klanovi?? Šta će one sutra raditi kada se ljudi jasno izraze da žele biti građani, da ih više zanima kvalitet škole u koju idu, da imaju dobar javni prevoz, da imaju zaposlenje, mogućnost napredovanja, svakovrsnu perspektivu i platu, negoli ko se kojemu bogu moli i da li se pozdravlja na tuđim jezicima?!

Preporučujem ljudima da konačno shvate da nam vjersko-nacionalna zamka i nacionalne stranke nisu donijele ništa dobro, napravile su nam još veću zbrku: da sada ne znamo ni gdje smo, ni šta smo. Pa zar možemo i inter se i extra se ostati na definicijama „pravog“ Srbina kao „četnika“, Hrvata kao „ustašu“, Bošnjaka kao „mudžahedina“ ? A to je naša svakodnevnica na koju smo oguglali i koja nas sigurno, kao i svi pogrešni pojmovi kojima smo govorili, vodi u naredni međusobni pokolj. Ko će izaći kao pobjednik?

Ako, koristeći iskustva normalnijih i demokratskijih zemalja, ne dođemo do svijesti da država treba da bude majka svih Bosanaca i da se logično zove Bosna, a da je najvažnije da je ekonomski samoreproduktivna i stabilna, onda rizikujemo da ostanemo bez nje; bilo kao priljepci Srbije i Hrvatske, bilo kao apatridi „islamske nacije od Indokine do Peloponeza“. Treba da prisilimo i Međunarodnu zajednicu i domaće političare kojima ćemo davati glasove da se vratimo, odnsnoso da dođemo do BOSANSKE autohtone autentičnosti bez ikakvih izvanjskih premisa, te da kao takvi sa punim sui generis specifičnostima obogatimo Evropu i svijet, a ne da budemo prosjačka nedonošćad, koja čeka milostinju…

Znam da je to najteže postići. Ali politika je umjetnost mogućeg, koju ne mogu voditi politički analfabeti najraznorodnijih profesija i kriminogeni zaštitnici i nacionalnih i vjerskih interesa, koji se jedino mogu neodgovorno bogatiti na ovoj gluposti od države i gluposti svojih zastrašenih stada. No, isti smo narod, diferenciran na osnovu vjere i to će nas „kočiti“ sve dok ne stasa prava građanska klasa kojoj će biti važnija samoreproduktivna i uspješna Bosna (i Hercegovina), a ne broj Hrvata, Srba, Bošnjaka sa automatski „betoniranom“ religijom u njoj.

(Mreža/Majda Balić)

41 thoughts on “Besim Spahić: Čistunska teorija o nacijama je najveći paradoks!

  • Ako želimo Bosnu i Hercegovinu, onda ne smijemo suviše potcrtavati nacionalno pitanje. Trebamo pokušati da budemo, ako je moguće, Bosanci… Ubuduće što više, naravno, ne zaboravljajući nikada svoju tradiciju. Niko ne smije da zaboravlja svoju tradiciju i nigdje ne postoji uvjet da bi bili dobar Bosanac da zaboravite svoju tradiciju. Možda baš obrnuto stoje stvari… Svako treba da njeguje svoje tradicije, ali i da njeguje ideal jedne bosanske države, koja počiva na demokratiji, koja predstavlja jedno otvoreno društvo, tolerantno društvo, kakvo je to uostalom bilo i stotinama godina”…

  Alija Izetbegović

  ————

  Iz današnje perspektive, kakav god da je bio(a bio je), djeluje kao zreliji i svjesniji političar od današnjih.Svjestan je bio pogubne ideje bošnjaštva, , koje reducira Bosnu i Bosance.

  Like

  • sve nešto imam utisak da je popodne promjenio mišljenje….uostalom nije mu prvi put da jedno misli ,drugo izjavljuje a treće radi….za ovaj današnji politički haos u BIH je itekako zaslužan,jer je dozvolio institucionalizaciju religije, a svojim najbližim saradnicima žmirio na pljačku i enormno bogaćenje ratom izmučenog naroda…..dovoljno je kad pročitam onaj tekst o Muhamedu i Slavici…a sijaset je takvih u ovoj tužnoj i sluđenoj državi …

   Like

   • Sve je to točno, draga.
    Ali, ovo je rekao sedam dana pred smrt.I nešto mislim:koliki mora da je bio strah od smrti, kada je on došao do ove univerzalne činjenice.

    Like

 1. čitavih deset godina cendrali su bošnjački “intelektualci” nad činjenicom da TV dnevnici susjednih država jedan od konstitutivnih naroda u BiH svode pod vjersku skupinu (Muslimani), deset godina čekalo se da javni emiteri u Srbiji i Hrvatskoj napokon prevale preko usta “Bošnjak”, “Bošnjaci”…
  za svih tih deset godina ja nikada nisam pročitao tekst ili apel kojim se od strane ovdašnjih kandidira nazivnik “Bosanac”…

  naravno da je izjašnjavanje individualna stvar, naravno da je ova “kampanja” pred popis upravo ogavna, naravno da je smiješno očekivati da neko deset dana pred popis čami u mraku i panično konta ko je i šta je, te čeka na mig vjerskih poglavara ili mudrosera poput Spahića, a koji je ništa do običan nedosljedni klaun, latentno posvađan sa faktima… Spahić, naime, baš poput većine onih koji zazivaju otvoreno društvo, a “državu” percipira na potezu od Mojmila do Čengić Vile, mrtav hladan previđa – Hercegovce… šta je sa njima? šta je sa ljudima koji se NIKADA nisu osjećali Bosancima, niti Bosanci po bilo kom parametru mogu biti? …a Hercegovci su “pola Bosanaca”!!!

  nazivnik Bošnjak možda je anahron iz današnje perspektive, ali, za razliku od “Bosanca”, ima svoje uporište u istorijskim faktima koja su Spahiću “demode”, pa bi, blesav kakav jeste, jednu “umjetnu konstrukciju” (made in “tamo nekad”, a vraćeno u upotrebu početkom 90-ih) zamijenio “ljepšom i starijom”, i to, vidi vraga, skovanom baš pred popis… Spahić u svom tekstu potpuno ignorira činjenicu da današnji ustroj države potiče od modela koji nam je nametnut od strane predstavnika zapadne demokratije, kao zaboravlja da su i u RS-u i u Federaciji na vlasti “socijaldemokrati”, sere, kao i ini ovdašnji “intelektualci” o nacionalizmu kao ultimativnom neprijatelju našeg napretka i emancipacije, sere o opštim stvarima već dvadeset godina; svi oni, papagajski ustrajni, djeca upravo ovoga sistema, bipolarnog, ideologiziranog, ustrojenog na sitnim povlasticama i beneficijama…. o čemu ovaj čovjek uopšte priča? gdje on spava, šta čita, gdje se budi?

  pitam Spahića i svakoga onoga ko na bilo koji način učestvuje u ovoj lakrdiji – šta bi naši političari, ogrezli kleptomani, mogli ponuditi u situaciji u kojoj postoji funkcionalan pravni okvir, efikasan kazneni sustav, sistem odgovornosti i drakonske sankcije za korupciju koja nas jede poput metastaze i koja je po ovu državu i njen opstanak nemjerljivo opasnija čak i od hordi naših “neprijatelja” što sa noževima u zubima i zakrvavljenim očima nadiru iza brda? (to što ih ne vidimo, ne znači da nisu tu; vjerujte svojim liderima)… neko nekad makar čuo za neki suvisao ekonomski program? e, da, ali se zato o popisu tomovi ispisaše… o nečemu što bi, makar u teoriji, trebalo biti zabranjeno tlo – lično da ličnije biti ne može…

  koliko još tinte i energije ovdašnji “intelektualci”, a za koje je Alija Isaković (r.i.p.) jednom prilikom jetko primijetio da su “tanji” od bilo koje srpske babe, imaju namjeru potrošiti na reciklirana laprdanja lišena bilo kakve upotrebne vrijednosti?

  ono što Spahić i njemu slični, mahom limitirani samopromoteri u potrazi za “lajkovima” nikako ne shvataju, ono u čemu je njihov suštinski zajeb, ogleda se u jednoj veoma jednostavnoj i lako dokazivoj činjenici – bosanski nacionalizam, a kojega se od strane nekih krugova forsira prilično agresivno, pizdarija je kao i svaki drugi, kakav nacionalizam zapravo samo može i biti… ne, ovo nije stvar koja se tiče svih nas, ovo nema blage veze sa zajedničkim interesom Bosanaca i Hercegovaca… pri tome uopšte ne želim da licitiram rezultatima popisa, iako bih, onako iz zajebancije, mogao (na salveti, recimo) da nacrtam kako će se Bosanci i Hercegovci izjašnjavati na narednom popisu, ne, ja bih samo da podsjetim našu “intelektualnu elitu” (uzgred, ekipa unutar koje niko ni s kim ne priča i svak svakog opanjkava na pasja kola) da bi, ako već zaista žele da naprave nešta korisnoga za opštu stvar, napokon mogli da prionu na pripremu seta zakonskih rješenja koja bi pomogla oživljavanju pravne države, ekonomskog programa i funkcionalnog okvira (ukidanje kantona, recimo…)…

  Like

  • Sa zanimanjem sam pročitala tvoj tekst.Dobar je;pri tome nije bitno u kojoj mjeri se ja slažem , već zamjetljiva crta individualnosti koju imaš.Intelektualna razuzdana gomila jeste tanka i u obrazovanju , čojstvu, ali manjak drčnosti pokazuje u situaciji kada sluđenom plebsu niti zna niti hoće bilo što reći.To su oni koji u intervjuima tvrde da je intelektualno stvaranje grč , izolacija od ljudi, samotinja i čamotinja pusta, a istovremeno prisustvuju svim odgovarajućim skupovima,
   gdje hvale ili kude, pametuju i fraziraju, ali obvezno se prežderavaju i napijaju, jer džabalučina je.
   Nziv Bošnjak zaista ima uporište u povijesnim faktima, ali to je bio neziv za SVE stanovnike nesretne nam zemljice.Uzimajući ovaj naziv za samo jedan narod, dat je Srbima i Hrvatima izgovor zašto to ne žele biti.Zajednički naziv svih, reduciran je na jedan narod.Ja mislim da je te 1993 napravljena povijesna greška i da jedini način kako izaći iz tog, da se gradjani

   Like

   • izjasne kao Bosanci.
    Jer, samo takvi mogu biti buduća snaga BiH Bio bi to temelj za uspostavljanje faktičkog stanja i stanja de iure.Dakle, zahtjev za donošenje novog ustava BiH I UVOĐENJA KATEGORIJE BOSANAC U USTAV.

    Like

   • hvala na lijepim riječima…

    mi smo imali, i to višedecenijski eksperiment sa stvaranjem hibridne, nove, kohezivne nacije, i to eksperiment koji je bio snažno podržan od strane političkog, ideološkog i kulturnog mainstreama, pa znamo za rezultate, odziv, znamo i ko se mahom “primao” na to… mislim da je došlo vrijeme da napokon završimo tu priču i pređemo na naredni level; evo su dvije decenije kako tumaramo u mraku… predugo se zadržavamo na nečemu što je, zapravo, čisto gubljenje vremena… zadnji smo na tabeli, ispadamo iz lige, vozovi prolaze… mislim na građane Bosne i Hercegovine…

    ne želim da budem pogrešno shvaćen, pa ću oprezno, politički korektno…

    Spahić potura jednu jako opasnu tezu; lamentira o “neispunjavanju uslova” za stvaranje bošnjačke nacije, a što otvara prostor za novu reviziju i vraća nas unazad 20 i više godina, na ledinu…… ne usudim se ni pomisliti šta bi iz toga mogli da izvuku stanovnici Francuske 7, a prvi “pik” mi ide na Srebrenicu; naprosto, ukoliko popis potvrdi potpunu razuđenost, raspamećenost i disperziju unutar bošnjačkog nacionalnog bića, mi već koliko par dana po objavljivanju rezultata popisa sa priličnom sigurnošću možemo računati na zahtjev za reviziju haaške odluke o Srebrenici, te ad hoc ukidanje odluke o proglašavanju zločina koji se u toj enklavi desio u julu 1995. genocidom… ne, dakle, tamo nije pobijeno “more than 8,000 Bosniaks”, a kako su već i u svome diskurs usvojili “vanjski faktori”, ne, tamo je, sudeći prema popisu iz 2013.-e godine, pobijeno par hiljada Bošnjaka, pa isto toliko Bosanaca, pa “ostalih”… gdje je tu genocid?? nema ga; ne postoji namjera biološkog uništenja i raseljavanja JEDNOG naroda; radi se o inim narodima i narodnostima koji su se stjecajem okolnosti našli u to vrijeme i na tom mjestu…

    Spahić geografsku pripadnost kandidira kao ključni (zapravo i jedini) argument u prilog svome prijedlogu (a što je već po sebi nonsens), i ja ponovo pitam – šta je sa Hercegovcima???

    nepromišljeno, neodgovorno, nategnuto… čisti tersluk…

    da, Bošnjak je bio zajednički nazivnik za sve stanovnike Bosne, ali su ga se neki, pod pritiskom organizovanih i kontinuiranih kampanja – odrekli… zašto bi mi slijedili taj primjer? nije li to izdaja kontinuiteta, zapravo, samo njegovo negiranje?

    Like

 2. Da jesu, mnogi su se odrekli naziva Bošnjak, ali je pitanje da li bi tijekom rata i nakon njega ostali kod toga, da nije prisvojen taj zajednički naziv za sve stanovnike.
  Ne znam i nisam sigurna da bi naziv Bosanac mogao biti temelj za reviziju presude, ali znam da je današnje ustrojstvo vlasti temeljeno na popisu iz 1990 godine, i da će biti žestokih promjena nakon popisa.U prvom redu, ne smijem ni zamišljati da dva naroda gotovo neće biti u RS-u, te da će teritorijalzacija i homogenizacija stanovništva biti takvi, da će zakovati podjelu Bosne.
  Zato mislim da je jedini izlaz u bosanstvu: to je kamen temeljac gradjanske države.

  Like

  • evo; slažem se… kako ćemo? 🙂

   Bošnjak, Bosanac, to je obična jezička igrarija, čista semantika… ja bih se radije okrenuo suštini; stvoriti funkcionalnu, održivu i (napokon) koliko-toliko ekonomski stabilnu zajednicu koju će makar podnositi, i to iz pragmatičnih razloga, i njezini stanovnici van područja tri kantona… neće biti promjena, Aggy, ovaj i ovakav ustroj ne može se anulirati popisom (čak ni izborima), ne, on bi se trebao – samodokinuti… takav je mehanizam, takav je okvir; veto, kvote, vitalni nacionalni interes, taj rad…

   i zašto bi, naposljetku, oni koji uživaju svu blagodat ovog i ovakvog (kleptomanskog, nepotističkog) ustroja, pri čemu ciljam na sve “velike” stranke, bez obzira na prefiks i (navodno) ideološko usmjerenje, mijenjali nešto u čemu, bez ikakvog straha od odgovornosti, mogu uživati još 100 godina?

   i zato njima dobro dođu epizode poput ove; zabavi se narod… sve je ok dok niko ne pita: “gdje je lova?”…

   Like

 3. Istina;kleptokratija nikada neće dokinuti sebe.
  Ali hipotetski, Bosanci jesu jedina nada za gradjansku državu.
  Budući da ova plutokratija neće uništiti sebe, jedini izlaz nam je oktroirani ustav.Jedan već imamo.

  Like

  • Bosanci su tu; oni nisu getoizirana manjina… Bosanac je geografska odrednica, Bosanac je prije svega stav… neću mu se prikloniti, i to iz prostoga razloga što se nikada i nijednom kolektivitetu nisam priklonio, od jugoslovenskog, preko bosanskog, do bošnjačkog… svi su se ti izanđali koncepti naposljetku pokazali neiskrenima, baš svi su zloupotrebljeni…

   i ova iluzija, a koja će nam kao jedini egzaktan rezultat donijeti novu podjelu na “Abdićevce” i “Korpusov’ce”, ta ne nužno zlonamjerna ali naivna ideja da ćemo “urbanizacijom” imena nacije za ideju zajedničke države privoliti one kojima je ona sada odurna, mislim, haj’mo bit ozbiljni bar na pet minuta… pametne države nacionalno pitanje riješe za vrijeme pauze zasjedanja, u holu, pa pređu na ozbiljne stvari – mi upravo stvaramo preduslove da “zavrnemo” novi dvodecenijski ciklus…

   pravimo kuću od krova; ufamo se da heraldikom, simbolikom i ad hoc rješenjima možemo anulirati suštinske probleme… s kim ćemo mi to, koga ćemo na čelo? pa, sve što iole vrijedi, mi smo odavno potrošili – http://zmijskijezik.wordpress.com/2013/06/19/not-in-our-name/

   da se razumijemo; ne želim biti ništa od ponuđenoga… rado ću, ako treba, fotografirati popisni obrazac iz kojeg će se moći vidjeti naziv “nacije” koju sam patentirao za ovaj popis, ali, ne radi se o meni… ozbiljan sam kao infarkt kada govorim o Srebrenici – mrtvi se ne izjašnjavaju; u njihovo ime izjasniće se njihovi “sunarodnici”…

   pokušavam aplicirati malo logike u ovo…

   molim Vas, zaista molim, odgovor na samo jedno pitanje; kako bi se, prema Vama, a ako se rukovodimo Spahićevom doktrinom koja geografsko odredište izjednačava sa nacionalnim određivanjem, na ovom popisu trebali izjasniti stanovnici Hercegovine? samo to…

   Like

 4. “molim Vas, zaista molim, odgovor na samo jedno pitanje; kako bi se, prema Vama, a ako se rukovodimo Spahićevom doktrinom koja geografsko odredište izjednačava sa nacionalnim određivanjem, na ovom popisu trebali izjasniti stanovnici Hercegovine? samo to…”

  kao Apatridi ili Ostali…ja ću se tako izjasniti na popisu…kao mješavina Bosanca i Hercegovke u mjerilu75:25 …Nema šanse da dam milimetar,ma kakvi …gigamikron podrške onima koji koji prije dvije decenije bošnjaštvo direktno usloviše islamom….ni zehricu dekike neću da budem u toru sa onima koji su moje dijete nazivali kopiletom ,mućkom, genetskim otpadom zato što je iz “mješanog” braka…čuj “mješani brak”…

  “a ne nužno zlonamjerna ali naivna ideja da ćemo “urbanizacijom” imena nacije za ideju zajedničke države privoliti one kojima je ona sada odurna, mislim, haj’mo bit ozbiljni bar na pet minuta… pametne države nacionalno pitanje riješe za vrijeme pauze zasjedanja, u holu, pa pređu na ozbiljne stvari – mi upravo stvaramo preduslove da “zavrnemo” novi dvodecenijski ciklus…”

  jebiga cotton,nismo mi Slovenci pa da takve stvari rješavamo pragmatično..osim toga te što ima je naziv Bosanac/Hercegovac oduran ,svakako oni van granica BIH svrstavaju u Bosance ili bosanskohercegovačke gradjane….ima skoro četiri godine od kako je iz te (hajde da se tako izrazim) civilizovane demokratije poslata poruka (presuda Sejdić Finci) ali konstitutivcima nikako da dodje iz guzice….

  “ozbiljan sam kao infarkt kada govorim o Srebrenici – mrtvi se ne izjašnjavaju; u njihovo ime izjasniće se njihovi “sunarodnici”…”
  isti ti “sunarodnici” su i plasirali tu ideju da će do revizije presude za genocid doći ako se ne izjašnjvaju u što većem procentu kao Bošnjaci islamske vjere i bosanskog jezika….pa bujrum im neka se izjasne…od bošnjačke nacionalne fildžan države tek nema nikakve šanse,a od BIH čak i sa onima koji se izjasne kao Ostali ipak ima….Uostalom popis se mora napraviti iz ekonomskih razloga (državu treba da zanima samo koliko mi poreza može uzeti i koliko još na mene može računati)…sve ostalo je bespredmetno…kad se završi popis i uporede se rezultati sa onim iz 1991.godine sigurno je da će etnička slika BIH izgledati totalno drugačije…da li će to imati neke političke reprekusije u raspodjeli vlasti izmedju konstitutivaca,me apsolutno ne zanima..kao da si isti ti Bošnjaci muslimani do sada vodili računa o bilo čemu,osim gdje će i kako će zajebavati upravo svoje glasačko tjelo,pa sve ostale…….meni je veći problem što se djeca svih etničkih skupina radjaju bez matičnog broja,i da je budućnost (možda čak i postojanje) mojih unuka neizvjesna……

  Like

 5. čekaj malo; Bosanci su Bosanci, a Hercegovci su apartidi ili ostali? nisam dobio odgovor… Bosancima se bez rezerve nudi bosanska nacija (bez ikakvih miksova, procenata i varijacija, a Hercegovcima?)… opet pitam; šta sa Hercegovcima?

  gledaj, ja ne želim da budem niti u jednom toru; samo želim da mi neko ponudi više od običnog tersluka pri kreiranju još jedne (malo li ih je) nacije… samo to… nešto što može da drži vodu, da ne govorim o empirijskim šemama… čak i ovo, starije od SDA nekih 800 i kusur godina, ispade “vještačko”.. ko će, i na osnovu čega, priznati Bosance kao naciju kad se i s ovim, starijim od SDA 800 i kusur godina, natežemo već, koliko…?

  nikoga od vas, a čitamo se evo pet godina, nikada nisam čuo da spominjete “pobijene Bosance u Srebrenici”… nikad… kakav je ovo sad igrokaz; nešto sam propustio?… hajde što ona čobanija dođe sa hutbe sa glanc novim uvjerenjima (ko nekad iz Centralnog komiteta), ali kakva je sad ovo viroza međ’ slobodomislećim, i to doslovno preko noći? kako nikad nisam “bio”, ne mogu ni da “postanem”, ali, stvarno mogu da se čudim…

  vidi ovo… kad tipovi iz najveće bošnjačke stranke govore o nužnosti izjašnjavanja kao Bošnjak, oni ne pominju Srebrenicu… ne, oni pominju, šta, šta, pa naravno – raspodjelu fotelja… Srebrenice se oni sjete 11. jula, a preostalih 364 dana brinu o foteljama… ne radi se ni o njima…

  ne radi se niti o tebi ili o meni… ti si “miješana”, ja sam “miješan”, i? imala si u Jugi Ostalih na bacanje, pa? neko sortirao žrtve na Ostale i Rigidne kad je krenulo? pošteđeni Jugosloveni? ne radi se o tome… ovo jednom treba adaktirati, to je sve… a ovo nije način… mrzim kad moram da čekam da prođu godine (kao u slučaju Z. Lagumdžije čitavih 10 godina, ili Petra Lukovića – godina i po) pa da bi nešto tako eklatantno i flagrantno postalo – opšte…

  ne, mi nismo Slovenci… mi smo južnjaki, “duševni ljudi”, dom za vješanje, kurac-palac… bagra… i baš smo ono ponosni na to

  Like

 6. odgovorila sam ti….Hercegovci neka se izjasne kao Hercegovci i biće razvrstani u Ostale…ako se izjasne kao Apatridi isto tako….a većina će ih se izjasniti kao Bošnjaci,Srbi i Hrvati….Nisam bistrila Zakon o popisu (nemam kad,jebiga irgetim za Bošnjaka mAslimana koga od milja zovu Rus,jer danas takvi mogu imati firmu ,a ja ne mogu) i nisam baš upućena na koja se pitanja u popisu mogi izjasniti “ne izjašnjavam se”…to mi je nekako najpragmatičnije, da ne bih sebe pljuvala svako jutro u ogledalu…
  u pravu si za žrtve Srebrenice,u vokabularu ih svi nazivamo Bošnjacima ,a pobijenu su građani Bosne i Hercegovine…od strane građana Bosne i Hercegovine.Jebiga nametnulo nam se upravo od strane onih koji na viktimizaciji Bošnjaka izgradiše političke karijere.Ubijeni su zato što su bili Muslimani,a svi pronađeni su ukopani kao muslimani…da bi babo i njegov princ mogli sanjati svoj san o islamskoj državi na tlu Evrope

  Like

 7. Posavci, Krajinci, Semberci, Primorci… oki doki…
  opravdani osjećaj gađenja spram Dinastije zamagljuje ti percepciju; ne radi se o njima… imam dojam, a ničim nisam razuvjeren, da se sve ovo radi samo radi pucanja kontre Dinastiji, a što je skroz na skroz pogrešno – daje im se u ruke tapija na jedini naučno utemeljen nazivnik za jedan od konstitutivnih BiH naroda…

  ako su u Srebrenici pobijeni građani BiH od strane građana BiH, onda to ne samo da nije genocid, to, draga moja vodena, nije ni agresija… ne, to je, frende moj – građanski rat… da nastavimo?

  Like

 8. ” ako su u Srebrenici pobijeni građani BiH od strane građana BiH, onda to ne samo da nije genocid, to, draga moja vodena, nije ni agresija… ne, to je, frende moj – građanski rat… da nastavimo?”

  naravno da je po definiciji građanski rat,a za dokazivanje agresije ćemo da popričekamo ili je uopšte nećemo dočekati…..
  a šta je onda to što bi po tebi “držalo vodu”….ja ne vidim kako se može ignorisati kolektivitet “ostalih” ako ih bude u procentu preko 30%…..ako ih bude čak i u procentu 10%?pogledaj nacionalna izjašnjavanja u popisu iz 1991.godine,pa izuzmi Muslimane,Hrvate i Srbe! ostaje popričina količina LJUDI koju ne možeš ignorisati….a nisu svi iz te sume pod zemljom niti u dijaspori.

  Like

 9. “daje im se u ruke tapija na jedini naučno utemeljen nazivnik za jedan od konstitutivnih BiH naroda…”
  pa već je imaju,ali ono što nemaju je tapija suvereniteta….a ja neću da dajem svoj prilog tom prljavom poslu iprevodjenja etnije u naciju…….suverenitet mogu imati samo bosankohercegovački građani svih narodnosti(etnicitetea)

  Like

 10. “Ostali” je stav (da, stav, a ne nacija) kojemu se mogu prikloniti, “Bosanac” – nije… jasnije?

  ovo što veliš za Dinastiju je opet, ne znam kako da ti kažem… to ga dođe kao kada bih sada ja rekao da odustajem od svojih ljevičarskih opredjeljanja i prelazim u Pravaše zbog – Zlatka Lagumdžije… kako se može maknuti Zlaju (koliko god to iz ove perspektive izgledalo nemogućim) i ustoličiti nekoga ko bi tu posrnulu bosansku ljevicu napokon podigao na noge (samo ne onaj populist i bezveznjak Željko Komšić, tako vam Manitua), tako se i ovima može izbiti tapija iz ruke i cijela stvar svesti u normalne i racionalne (premda nismo Slovenci) okvire…

  “naravno da je po definiciji građanski rat,a za dokazivanje agresije ćemo da popričekamo ili je uopšte nećemo dočekati….” – u presudi “šestorki” dokazan je “udruženi zločinački poduhvat”, dakle – agresija RH na BiH… a sad lijepo napiši pismo Haaškom sudu, pa im javi da su se zajebali… zapravo, složi cirkularno; primjerak Dodiku

  pade vam na ovom “bosanstvu” sve što ste drobili dvaes’ godina… volšebno, majku mu

  Like

 11. Rat u Bosni i Hercegovini je opće prihvaćeni naziv za međunarodni vojni sukob na području Bosne i Hercegovine, koji je trajao od 6. aprila 1992. do 14. deceembra 1995. godine između Srbije i Crne Gore, Republike Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Ovaj rat se često imenuje i kao Agresija na Bosnu i Hercegovinu i Građanski rat u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je zvanično podigla optužnicu protiv Srbije i Crne Gore za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Sud je 21. februara 2007. objavio presudu u kojoj je zaključio da je rat imao međunarodni karakter.

  “daje im se u ruke tapija na jedini naučno utemeljen nazivnik za jedan od konstitutivnih BiH naroda…”

  Taj nazivnik nije naučno utemeljen, već zbog toga što je(ponavljam), bio to naziv za sve stanovnike BiH.
  Kakva naučna utemeljenost u nesrećnoj zemlji u kojoj je napravljen znak jednakosti izmedju religije i države(Hrvat i Srbin), i izmedju religije i naziva za sve njene stanovnike , a koje uzima jedan narod.

  Like

  • 1. “taj nazivnik nije naučno utemeljen, već zbog toga što je(ponavljam), bio to naziv za sve stanovnike BiH”

   2. “Naziv Bošnjak zaista ima uporište u povijesnim faktima, ali to je bio neziv za SVE stanovnike nesretne nam zemljice”

   čekaj, sad ne govorimo o zloupotrebi… ima ili nema naučno uporište? Bosanac? ima ili nema naučno uporište? zapravo je sasvim jednostavno…

   Like

 12. “imam dojam, a ničim nisam razuvjeren, da se sve ovo radi samo radi pucanja kontre Dinastiji”
  ne znam na koje “ovo ” misliš,ali ako ti ne želiš da pripadaš toru ili kolektivitetu onda bi trebalo da pucamo zajedno….i mene i tebe su upravo novokomponovani begovi kriminalci koji svoje bošnjaštvo stavljaju ispred svog građanskog učinili apatridima…..

  “i ustoličiti nekoga ko bi tu posrnulu bosansku ljevicu napokon podigao na noge ” ta ljevica nije posrnula ,već je krepala i to odavno….tako da nema ni kandidata,iščezli su

  “u presudi “šestorki” dokazan je “udruženi zločinački poduhvat”, dakle – agresija RH na BiH… a sad lijepo napiši pismo Haaškom sudu, pa im javi da su se zajebali… zapravo, složi cirkularno; primjerak Dodiku”….ne pada mi na pamet da ja bistrim sa profesionalnim pravnicima i juristima ono što nije moj fah…sve i da jeste ,kakve to ima veze sa “nekim rješenjem koje će da drži vodu” u ovoj i ovakvoj državi BIH….ono u šta sam sigurna je da ako se dozvoli prevodjenje etnije u naciju (što jeste cilj ove kampanje pred popis) onda će se ova država raspasti ,da li za stolom ili ratom,sasvim je svejedno

  Like

 13. zapravo je sasvim jednostavno…

  Jeste, jednostavno je.Nije stanovnik Allzasa ništa drugo do Francuz.Niti je Provansalac bilo što drugo do Francuz.
  Bosanac ?

  A Amerikanac ?I da li bi bilo te države da se insistiralo na na fragmentiranim nacionima ?

  Like

 14. “čekaj, sad ne govorimo o zloupotrebi… ima ili nema naučno uporište? Bosanac? ima ili nema naučno uporište? ”

  a po tebi nije zloupotreba kada se uz naučno utemeljeno ime jednom narodu prikači i ono musliman,pravoslavac,katolik?

  Like

 15. “ako ti ne želiš da pripadaš toru ili kolektivitetu onda bi trebalo da pucamo zajedno…”

  pa, ako smo zajedno, tada smo u kolektivitetu, kaj ne? 🙂 ne želim da se branim od jedne falange tako što ću pristupiti drugoj, jednako netolerantnoj i neodgovornoj prema državi u koju se zaklinje… čuj, ne mislim na tebe, naravski, u tvoje dobre namjere ne sumnjam, već na kreatore “nove nacije”… nacija, a naročito ona koju, kako vele, treba “forsirati”, “gurati”, “agresivno nametati” meni smrdi samo na ušminkanu verziju onoga što već imamo, jer, evo 100 na jedan, u tom će procesu da stradaju (opet) samo oni koji misle svojom glavom… kako rekoh – Ostali mi ok, to je stav, to je nešto što promovira građanina, individualca, dočim – Bosanac, eh, ajmo lokalnim slengom – isti kurac, drugo pakovanje… Ostali je, dakle, stav, akcija, bunt, to mi je sasvim ok… što više razmišljam o tome čak i sve više…

  “Jeste, jednostavno je.Nije stanovnik Allzasa ništa drugo do Francuz.Niti je Provansalac bilo što drugo do Francuz.
  Bosanac ?
  A Amerikanac ?I da li bi bilo te države da se insistiralo na na fragmentiranim nacionima ?”

  brkate geografske odrednice sa nacijom… a Baski? a Flamanci u Belgiji? ko živi u Švicarskoj? na kom principu su ustrojeni kantoni, kojim jezikom/jezicima se govori? švicarskim? u Americi se ne insistira na fragmentarnim nacionima, ali se isti ničim ne sputavaju… deklarirani Irci, Talijani, Poljaci – puna ih zemlja proleterska…

  “a po tebi nije zloupotreba kada se uz naučno utemeljeno ime jednom narodu prikači i ono musliman,pravoslavac,katolik?”

  naravno da jeste…e, baš zato zloupotrebe treba raskrinkavati… da bi došli do nečega što “drži vodu”, je li…

  Like

 16. a Baski? a Flamanci u Belgiji?

  Ali su Belgijanci.Kao što su Talijani, Francuzi, Nijemci u Švicarskoj-Švicarci.I geografski i nacionalno.

  Bosanac, eh, ajmo lokalnim slengom – isti kurac, drugo pakovanje…

  Koja je alternativa.?

  Like

 17. ako su Flamanci istovremeno (naglasak na istovremeno) Belgijanci – zašto Srbi, Hrvati i Bošnjaci vremenom, uz makar približan stepen međusobnog uvažavanja kakvoga imaju Talijani, Francuzi i Nijemci u Švicarskoj, ne bi mogli postati “kvalitetni” Bosanci? iluzija? pa, mislim da bi išlo lakše nego sada trošiti (gubiti) još dvadeset godina na proizvodnju i afirmaciju nove nacije, sa svim onim što “buđenje nacije” sobom nosi…

  alternativa je, dakle – ili Ostali, kao akcija, odbijanje, građanski bunt, okretanje leđa ovom nakaradnom ustroju, ovom odvratnom sistemu “vrijednosti”, suštinsko nepristajanje uz ovakav ustroj države i položaj građana i pojedinca u istoj, ili – my favourite – premještanja fokusa (o ovome poput Lude Mare drobim dvije decenije) na promoviranje nove etičnosti, zagovaranje tema koje su suštinski od zajedničkog interesa, raskrinkavanje kriminala, korupcije, nepotizma, demistificiranje, deideologizacija…

  svi ljudi za koje sam ikada glasao nisu prešli izborni prag… u članku koji sam linkovao te sam ljude i imenovao… ja zaista vjerujem da su Tanovićka i Spahić uz našu podršku mogli postati “bosanski Gotovac” – političari koji bi toliko voljeli svoju zemlju da se ni na vlasti ne bi libili ukazati na sve njene anomalije… to što naši “građani” nisu prepoznali trenutak i okolnosti, pa onom i onakvom Zlaji ponudili licence to kill, više govori o tome koliki kapacitet uopšte ovdašnje “građansko” društvo posjeduje i na šta se zapravo loži…

  ni tri posto…

  a godine prolaze

  Like

 18. “Ostali mi ok, to je stav, to je nešto što promovira građanina, individualca, dočim – Bosanac, eh, ajmo lokalnim slengom – isti kurac, drugo pakovanje… ”

  kako god se izjasnili ,a da to nije ustavna (ustana, ali je jedina koju imamo) dejtonska odrednica svrstaće nas u Ostale…možemo se nas nekoliko ovde akademski raspravljati i razmjenivati mišljenja do besvjesti,ali običan prostosrdačni čovjek kome je pun qrac i Bošnjaka i Hrvata i Srba reći da je običan ,najobičniji Bosanac.ne zato što ima “STAV” o sebi ,već zato što mu je pun qrac,a prazan stomak

  Like

  • onda neka se izjasni kao “gladan”…

   običan prostosrdačni čovjek se uglavnom izjašnjava – kako mu kažu

   Like

 19. “premještanja fokusa (o ovome poput Lude Mare drobim dvije decenije) na promoviranje nove etičnosti, zagovaranje tema koje su suštinski od zajedničkog interesa, raskrinkavanje kriminala, korupcije, nepotizma, demistificiranje, deideologizacija…”

  eh tebe…..za ovu vrstu premještanja fokusa je potrebno nešto akademske naobrazbe …u ovakvoj BIH? gdje se doktorat može kupiti za 500 eura na internetu??? gdje ti jedan od predsjednika javno izjavi da nam je Tuska majka domovina??????????utopija ,pamučni…..da bi se o tome moglo drobiti, neophodna nam je ona kombinacija “mrkva + šĆap”….

  Like

 20. to je stav, to je nešto što promovira građanina,

  Ne samo da je stav već je i odrednica.Rezultanta vlastitog izbora.
  onda neka se izjasni kao “gladan”…

  Ma, da.I biće Ostali.(Koga briga jesi li gladan ili ne.Imaš biti etnički opredijeljen.Ako ne- apartrid si u vlastitoj zemlji.

  Like

 21. “običan prostosrdačni čovjek se uglavnom izjašnjava – kako mu kažu”
  bilo tako na prvoj varijanti popisnog listića,pa mangupi namignuli da “smanje ribu inače će biti pokolja”
  isto je ovako bilo kada se u BIH uvodio monetarni red….kad sam ušla u BIH 14.juna 1996.godine u novčaniku sam imala 4 monete +digitron(dinare,kune,km-.ove i dojčmarke) …osevapio se onaj sa šĆapom….

  Like

 22. o, vodena, mrkva i ščap su doveli do Daytona, you remember, do ove pat pozicije iz koje nema van, kako god popis i svaki naredni izbori završili… ne znam zašto stalno slušam “ne možemo mi to”, “nismo Slovenci”, “treba nam akademska naobrazba”… znaš li ti koliko Šveđana ima akademsku naobrazbu? znaš li da je švedski ministar ekonomije, prije nekoliko godina, bio čovjek sa srednjom školom? imamo mi akademske naobrazbe na svakom ćošku, eno univerzi po Vitezu, Kiseljaku, Pizdićima, štancaju se magistri ko na tekućoj traci…

  znaš šta je naš suštinski problem?

  mi ne znamo da mislimo van limita koje smo si sami nametnuli, mi nemamo iskustvo življenja u slobodnom, demokratskom društvu, nama se i danas, i to od pojedinih “intelektualaca”, sugerira kako je demokratija šejtansko maslo i kako je za nas “batina iz raja izašla”, pa kako nismo ni trebali da napuštamo jednopartijski sistem, pa… to samo biologija može da odradi… globalizacija… djeca idu vani, školuju se, donose saznanja i iskustva… da nas bace pod zemlju, sa sve naslijeđem koje nosimo, pa da ova zemlja prodiše malo…

  taj “sa šćapom” kliče se Kemal Kozarić, guverner je Centralne banke BiH, čovjek koji je kurs konvertibilne marke vezao uz euro, te čak i u očajnom ekonomskom i finansijskom okruženju izbjegao inflaciju,,, to je postignuće na kojem su mu čestitali i najveći ekonomski stručnjaci… usprkos silnim pritiscima da pusti lanac i oslobodi KaeM, nije pristao… Kozarić je stoga, po mojim parametrima, ultimativni patriot…

  Like

 23. “mi ne znamo da mislimo van limita koje smo si sami nametnuli, mi nemamo iskustvo življenja u slobodnom, demokratskom društvu”

  naravno da nemamo ,jer smo uvodjenje demokaratije i politički pluralizam shvatili na potpuno pogrešan način, a individualnost smo podredili kolektivitetu….

  Like

 24. da, a možda je bilo “od pomoći” i to što su nas u demokratiju uveli ljudi koji koji su cijeli život proveli u – jednopartijskom sistemu… oni su “uvođenje demokratije i politički prularizam”, u inačici koju su sami patentirali, iskoristili za pljačku kroz “pretvorbu” koju su dočekali na izvoru… znaš kako su sami hercegovački Hrvati zvali pripadnike sedmočlane Vlade Hrvatske zajednice Herceg Bosna, većinom osuđene u procesu “šestorki”, “tvrde uje”, ‘Rvatine sa dna kace? “sedam sekretara SKOJ-a”… 🙂

  mi nismo imali svog Havela… mi smo dobili Stasi koji je napunio sve ovdašnje političke stranke; od Vardara do Triglava

  Like

  • Inačica jednopartijskog sistema, jeste uvođenje višenacionalnih partija , pa je pljačka dobila dimenziju višenacionalnog.
   …Havela je iznjedrilo obzirno, kulturno društvo i država koja je sa relativnom lakoćom izašla iz blata koje nisu sami stvorili.
   Prema tome, Havela još dugo neće biti na ovim prostorima.

   Like

   • ovdje ulažem amandman 🙂 Havela je izrodilo (primoralo na akciju) totalitarno društvo, a onda je taj i takav Havel odigrao ključnu ulogu u mirnoj transformaciji… podcjenjujemo moć pojedinca ponekad

    Like

 25. Individualizam je gotovo ugušen i nepoželjan madju stokom sitnog zuba, što objektivno jesmo.
  Demokraciju smo shvatili kao neograničeno vršenje svog prava, ne osvrćući se na druge , i ne brinući se koje posljedice ostavljamo.Demokracija za nas je toliko vulgarizirana i uproštena, da smo potpuno nesvjesni neslobode u kojoj živimo.

  Like

  • aggy, slažem se… to korespondira i sa sveopštim odsustvom empatije i solidarnosti… naposljetku neće ostati ništa i ni za koga… sve je manje toga za uzurpirati… individualizam… čitao sam o tome, baš neki dan, FBI otvorio dosjee, ide priča o tome kako su uhodili Bukovskog… iako su shvatili da je tip “obični luzer nesposoban da se udruži sa bilo kim osim sa flašom”, po refleksu su morali da ga prate… nisu imali “klasifikaciju” za njega, pa je samim time – subverzivan… moraš da se ukalupiš, kodiraš, čipuješ… nećeš mi ga, majci, šetat’ po gradu bez pripadajuće etikete… tako to ide… neke stvari nikada se ne mijenjaju

   Like

Komentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.