Selfie: Dragan J. Vucicevic sa Petrom Lukovićem, legendom "Teške reči"

vucicevic-lukovic

Dragan J. Vucicevic (@djvucicevic)  Twitter

Advertisements