Lakić Đorović: Crni tragovi vojnog pravosuđa

Standard

Ko je general Radomir Gojović, nedavni svedok odbrane u haškom postupku protiv Slobodana Miloševića?

Gojović ne samo da nije svedočio „istinu i punu istinu“ nego, zbog njegove ranije uloge u Vojnom pravosuđu Jugoslavije, istinu i ne sme da kaže, jer bi u tom slučaju optužio i samoga sebe za teška krivična dela. Ako ne za koje drugo, a ono za neprijavljivanje učinilaca krivičnih dela ratnih zločina i učinilaca krivičnih dela teške povrede sudijske (i tužilačke) dužnosti u tzv. ratnom vojnom pravosuđu, koje je lično organizovao i kontrolisao u radu.

General Gojović je, tokom dugovremenog i revnosnog rada u nelegalnoj Komisiji Generalštaba Vojske Jugoslavije za saradnju sa Haškim tribunalom, izučavao – i ko zna šta sve još činio sa njima – mnoge od 17.000 dokumenata kojima je Komisija nezakonito raspolagala. Stoga se Gojovićevo svedočenje, kao i eventualna buduća svedočenja drugih pripadnika te nelegalne Komisije, mora ceniti i sa tog aspekta. Gojović, dakle, ne govori o neposrednim saznanjima, već interpretira i inače sumnjive sadržaje dokumenata koje su sačinila druga lica. Stoga se Gojović pojavljuje manje kao stvarni svedok, a više u ulozi pristrasnog kvaziveštaka.

Oni, veoma brojni, koji su poznavali Gojovića za sve vreme službovanja, uporno su tvrdili i pisali da je ostavio crne tragove u vojnom pravosuđu, koji ga čine trajno nedostojnim za bavljenje advokatskim poslovima, te su i javno publikovali zahtev da mu se takva zabrana odredi. Navodili su brojne razloge.

Predlagali su da se stručno i nepristrasno odredi Gojovićeva uloga u trećem suđenju generalu Trifunoviću i drugima, s obzirom na činjenicu da je, kao predsednik Vojnog suda u Beogradu, uzeo sam da im sudi, tj. predsedava većem, uprkos tome što je u vreme oba ranija suđenja, koja su časne sudije okončale oslobađajućom presudom, bio zamenik vojnog tužioca Vojske Jugoslavije. Gojović je, dakle „i tužio i sudio“.

Argumentovano je zahtevano i da se ispita i oceni Gojovićeva uloga u postupku protiv novinara Miroslava Filipovića, koga je nakon oslobađajuće presude civilnog Okružnog suda u Kraljevu Vojni sud u Nišu pre 5. oktobra 2000. godine osudio na sedam godina zatvora. Potom, u postupku po žalbi, Vrhovni vojni sud definitivno je ustanovio da je to bio montirani postupak. Ukinuo je ovu osuđujuću presudu i vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, pa je isti vojni sud, u ponovljenom postupku, doneo oslobađajuću presudu. Gojović se i u Hagu javno hvali da je on birao vojne sudije i da su one kvalitetne.

„Gojovićeve sudije“ su sudile i u montiranom postupku grupi OSA. Ta grupa je početkom 2000. godine osuđena na visoke kazne, navodno zbog udruživanja i pripremanja atentata na Miloševića i Pavkovića. A ubrzo, u ponovljenom postupku, iste te vojne sudije, u istom Vojnom sudu u Nišu, ustanovile su da ničega nije bilo i da se radilo o montiranom procesu.

To je „svedok odbrane Gojović“. I u Hagu se on javno čudi što, uprkos njegovom dogovoru sa vojnim pravosuđem iz oktobra 2000. godine, potpukovnika Đorović Lakića još nisu proglasili ludim, dali mu invalidsku penziju, i tako mu za sva vremena začepili usta i onemogućili ga da svedoč i o zločinima i teškim krivičnim delima na čijem je rasvetljavanju Đorovićradio. I da doprinese rasvetljavanju odgovornosti samog Gojovića i njegovih sudija, zbog: prikrivanja zločina; prikrivanja učinilaca teških krivičnih dela i teških povreda sudijskih i tužilačkih dužnosti.

A tek su bili otpočeli da slave pobedu nad ostatkom sveta. I da kažnjavaju nezahvalne, izdajnike i špijune. Šta je i koliko je Gojović doprineo tome njihovome „pobedničkom“ zadatku?

Po dogovoru sa general-pukovnikom Pavkovićem, Gojović je organizovao jednovremeno pokretanje i krivičnog i prekršajnog gonjenja Nataše Kandić, direktora Fonda za humanitarno pravo, zbog njenog pisanja (u avgustu 2000. godine) o zločinima na Kosovu i Metohiji. Međutim, uplašio se sopstvenog bezakonja i kukavički se povukao, odustajanjem od zahtevanog postupka. (Videti spise predmeta Kabineta Ministra odbrane, Int. br. 1362- 10/2001. od 11. oktobra 2000. godine i 11. juna 2002. godine.)

General Gojović je, nakon bezuspešnog pokušaja da pretnjama prisili potpukovnika Đorović Lakića, iz Pravne uprave Ministarstva odbrane (MO), da inicira krivični i prekršajni postupak protiv Nataše Kandić, organizovao i sa svojim saradnicima (pukovnicima Domindžom i Mihajlovom) sproveo disciplinski izviđaj protiv Đorovića radi njegovog progona iz službe. Tom prilikom pretio je Đoroviću, ponižavao ga i vređao. O tome su hrabro posvedočila tri diplomirana pravnika iz te uprave. (Ovo se može bliže sagledati u spisima disciplinskog postupka protiv Đorovića, u predmetu uprave broj 564- 3/2000 od 26. septembra 2000. godine, kao i spisa predmeta Vojnog suda u Beogradu, Su broj 42/2003 od 6. maja 2003. godine i Kr. Broj 42/2003 od 26. maja 2003. godine.) Međutim, i u ovom disciplinskom postupku general Gojović se uplašio, te su ovaj postupak obustavili zbog navodne zastare, iako on stvarno još uvek nije zastareo.

Kada je general Gojović shvatio da Đorović’a ne može ovako proterati iz službe u Vojsci, dogovorio se sa vojnim sudom i tužiocem u Nišu da Đorovića oglase nesposobnim za službu u postupku koji su montirali zbog Đorovićevog sukoba sa organima vojne bezbednosti, kada su ti organi pokušali da Đorovića, kao vojnog tužioca u Prištini, spreče u vođenju krivičnog postupka protiv dve kriminalne grupe, sastavljene od pripadnika vojne službe bezbednosti i vojne policije Prištinskog korpusa i njihovih saizvršilaca iz Centra bezbednosti Priština (zbog organizovanog pljačkanja napuštenih albanskih kuća, organizovane i sistematske krađe skupih putničkih automobila, te elektrotehničke opreme u ogromnim količinama.) Uloga generala Gojovića u montiranju i vođenju ovog postupka može se ustanoviti jednostavnim uvidom u sve spise predmeta Vojnog suda u Nišu protiv Đorovića, a potom i Vojnog suda u Beogradu. Otkud i ovog drugog?Otuda što je Vrhovni vojni sud prihvatio kao nesporno da su vojne sudije u Nišu sa Gojovićem kao eksponentom vojne službe bezbednosti montirale postupak iz 2000. godine protiv Đorovića, pa je Vrhovni vojni sud 2004. godine ustupio predmet Vojnom sudu u Beogradu.

Povinujući se nezakonitim naređenjima pretpostavljenih mu, početkom septembra 2000. godine Gojović je, kao načelnik Pravne uprave Ministarstva odbrane, pokušao da ukine pravo na stečenu vojnu penziju, kao i pravo na „vojnu“ zdravstvenu zaštitu, general-pukovniku Momčilu Perišiću i pukovniku Draganu Vukeliću, samo zbog toga što su ovi bili na čelu opozicione političke partije. Protiv ove dvojice u to vreme nije vođen nikakav krivični postupak, te je general Gojović organizovao i sproveo disciplinski postupak da im se oduzmu činovi rezervnih starešina, a potom da im se oduzmu penzije. Od ove namere Gojovića je odvratio, opširnim pisanijem i upozorenjima, potpukovnik Đorović, uz hrabru podršku direktora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika. Gojovićeva bezobzirnost u ovom slučaju može se sagledati uvidom u spise Pravne uprave MO, 517-1/2000. godine, kao i spise naznačenog Fonda SOVO, Int. broj 9207-1 od 7. septembra 2000. godine. Od toga momenta Gojović je Đoroviću neprekidno i javno pretio da će ga proterati iz vojne službe.

Beskonačnu zahvalnost i odanost režimu Gojović je demonstrirao 3. oktobra 2000. godine, kada je sve članove kolektiva Pravne uprave MO, kao načelnik te uprave, i potencirajući da govori u ime Kolegija saveznog ministra za odbranu Ojdanića, puna četiri sata, zastrašivanjem, pretnjama da će ih proterati iz vojne službe, prisiljavao da sa svojim članovima porodice koji imaju biračko pravo izađu na izbore i glasaju za kandidata Slobodana Miloševića, i to u ranijim jutarnjim časovima, kako bi se stvorio utisak o masovnom izlasku, s tim da Gojovića, narednog dana po završenom glasanju, pismeno obaveste o tome da su glasali za Miloševića. Zbog ovoga, ličnog i kolektivnog ponižavanja, potpukovnik Đorović je dana 30. oktobra 2000. godine vojnom tužiocu u Beogradu, kao nadležnom za odlučivanje, protiv Gojovića podneo krivičnu prijavu u pravcu krivičnog dela – povreda slobode opredeljenja pri glasanju, iz člana 81. stav 1. KZ R. Srbije. Uprkos brojnim urgencijama za odlučivanje po toj prijavi, Đorović je jedino uspeo da dozna da je ona notirana pod brojem 1 VTK 1098/2000. od 7. novembra 2000. godine.

Upitan o ovome u Hagu, Gojović je odgovorio da Đorović nije preuzeo krivično gonjenje, dakle i Đorović eto zna da nikakvog krivičnog dela nije ni bilo. Ali Đorović će sa zadovoljstvom preuzeti krivično gonjenje Gojovića, i za ovo krivično delo, kao što je preuzeo i druga dva slučaja kod Vojnog suda u Beogradu (Ki broj 2/2003), ako nadležni tužilac ne bude smeo da goni Gojovića.

Nije istina, generale Gojoviću, da sam bio neiskusan tužilac i da sam smenjen s dužnosti ratnog tužioca. Otkud Đorović na Kosovu, ako je stvarno bio neiskusan? I Vi i Vaši pretpostavljeni dobro znate da sam 1. juna 1999. godine, po treći put, nadležnima, uključiv i Vrhovnog vojnog tužioca, podneo pisani zahtev – Strogo pov. Br. 69/99, da budem razršen od dužnosti Vojnog tužioca pri Komandi Vojnog okruga u Prištini, a nakon što je izostala zaštita od tri puta ponovljenih pretnji organa vojne bezbednosti Prištinskog korpusa da povučem podignutu optužnicu protiv dvojice njihovih pripadnika. Tog dana shvatio sam da me upravo Vi i general Obrenčević onemogućavate da zakonito postupam kao ratni tužilac. Odlučio sam ne samo da više ne budem statista u vašim prljavim režijama, nego i da se svom snagom borim protiv vas, jer sve više uviđam koliko ste zla počinili, ne samo meni, nego i stotinama drugih, koji, zasad, plašljivo ćute.

*Autor je potpukovnik na službi u VP 1092 Beograd), tekst je objavljen u listu Danas1. 4. 2005. i Ediciji: Pod lupom Fonda za humanitarno pravo, u zborniku tekstova-Hag među nama

One thought on “Lakić Đorović: Crni tragovi vojnog pravosuđa

Komentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.