Tagged: Bosnia and Herzegovina Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 
 • rave 10:51 on 15/09/2011 Permalink |
  Tags: , Bosnia and Herzegovina, , , , , , ,   

  Ako ste dokolni, Pročitajte ovo: Stari patak ukraj bare Držao je slovo. 

  nazzi patak

  Dobrica ĆOSIĆ: SANKCIJAMA SE NE OTKLANJANJU STVARNI UZROCI
  Budućnost Evrope neće nam oprostiti ako ni ovom konferencijom ne zaustavimo užasna stradanja stotina hiljada ljudi, žena i dece na tlu bivše Jugoslavije, ako ova konferencija ne bude preokret u politici svih unutrašnjih i spoljnih aktera u jugoslovenskoj agoniji, okončanju međunacionalnog, verskog i građanskog rata u Bosni i Hercegovini, dokončavanju državno-političke prekompozicije Jugoslavije i obezbeđenju objektivnih pretpostavki stabilizacije i trajnog mira na Balkanu.

  Da bi se ostvario taj preokret, neophodno je, po mom uverenju, da se svi jugoslovenski akteri:

  • odreknu svake upotrebe sile i nacionalističke isključivosti u ostvarivanju državnih ciljeva svojih nacionalnih ideologija;
  • da dijalozima, sporazumima i kompromisima pre svega sami traže rešenja za okončavanje jugoslovenske agonije i krenu u integralnu normalizaciju međusobnih odnosa i uvažavanje egzistencijalne međuzavisnosti svih jugoslovenskih i balkannskih naroda;
  • da u procesima demokratske revolucije, nastale posle sloma “realnog socijalizma”, a koja se osnovnim principima ljudskih prava preko foruma svetske zajednice univerzalizovana kao svetski proces, ubrzaju i dovrše demokratske preobražaje svojih društava, ostvare sva ljudska prava i prava nacionalnih manjina po najvišim standardima KEBS-a i time konačno raskinu sa totalitarističkom prošlošću i režimom komunističke partije, ali i dqa vladavinom prava onemogućuje dalje razbuktavanje rezidualnih energija nacističke, klerikalne i šovinističke provenijencije, koje su postale snažni činioci rata na tlu bivše Jugoslavije;
  • da sve tri strane u Bosni i Hercegovini odmah prestanu sa međusobnim ubijanjem, “etničkim čišćenjem”, organizovanjem logora za civilna lica, omoguće svim izbeglicama i prognanicima da se vrate u svoje domove, ukinu sve oblike nacionalne, verske i građanske diskriminacije i pod patronatom E vropske zajedice nastave i dovrše pregovore o političkom uređenju Bosne i Hercegovine;
  • da Savezna Republika Jugoslavija, sa konstitutivnim republikama Srbijom i Crnom Gorom, bude dosledna u nepružanju vojne pomoći Bosni i Hercegovini, onemogući svako učešće građana Savezne Republike Jugoslavije u paravojnim formacijama u Bosni i Hercegovini, ne ponovi nijedan vid svoje političke i druge participacije u antagonizmima jugoslovenskih naroda i započne bileteralne pregovore o normalizaciji odnosa sa svim novostovrenim državama;
  • da Hrvatska odmah povuče svoju vojsku iz Bosne i Hercegovine, napusti vojnu koaliciju sa Muslimanima i povede političke pregovore sa Srpskom Republikom i predstavnicima ostalih Srba u Hrvatskoj;
  • da vođstvo Muslimana napusti težnju za političkom hegemonijom u Bosni i Hercegovini, prekine opstrukciju u pregovorima za postizanje političkog sporazuma sa Srbima i Hrvatima i odrekne se težnje za konfesionalnom i vojnom internacionalizacijom građanskog rata u Bosni i Hercegovini;
  • da vođstvo Srba u Bosni i Hercegovini učini Muslimanima odgovoarajuće teritorijalne ustupke na prostorima koje sada Srbi brane kao svoje i time stvori zdravu osnovu za buduće uređenje na temelju sporazuma tri konstitutivna naroda;
  • da sve bivše jugoslovenske republike i nacije odmah prekinu medijski rat, odreknu se šovinističke isključivosti i političke borbe svimysredstvima, čime je već izazvana patološka mržnja među ljudima i narodima, frustriranim za svaku etičku i demokratsku komunikaciju.

  Ako se želi da ova konferencija bude preokret u politici međunarodnih faktora i promeni stanje na jugoslovenskom tlu, a svim to želimo, po mom mišljenju, razumno je:

  • da međunarodni činioci jugoslovenske krize uspostave ravnopravnost svih jugoslovenskih učesnika u odlukama i pravima u dokončavanju državno-političke prekompozicije na prostoru bivše Jugoslavije;
  • da rehabilituju pokrenuta načela i norme međunarodnog prava, a pre svega pravo svim narodima na samoopredeljenje, kao fundamentalno načelo Ujedinjenih nacija;
  • da napuste dvostruke kriterijume i tumačenju prava jugoslovenskih naroda, kojima je teško oštećen srpski narod, osobito olakim legalizovanjem secesije i rušenja spoljnih državnih granica, uspostavljenih Versajskim ugovorom i mirovnim ugovorima po završetku Drugog svetskog rata, a garantovanih Helsinškim sporazumom, kao i istovremenim proglašenjem unutrašnjih republičkih granica za neprikosnovene, iako su te granice oktroisane odlukama Kominterne i Komunističke partije Jugoslavije, čime su i uzrokovani međunacioalni ratovi na jugoslovenskom tlu;
  • da Saveznu Republiku Jugoslaviju oslobode sankcija Saveta bezbednosti zasnovanih na neobjektivnim procenama karaktera rata u Bosni i Hercegovini i stereotipnim proizvoljnostima i falsifikatima masmedija, koji su satanizovali srpski narod i psihološki pripremili svetsko javno mnenje da Srbija i Crna Gora budu “žrtveni jarci” projektovanog novog svetskog poretka, a Srbi – Jevreji kraja dvadesetog stoleća;
  • da Savet bezbednosti povuče Rezoluciju 770, kojom se odobrava vojna intervencija, čak i pojedinim državama ili grupi država, čime se Savezna Republika Jugoslavija de fakto stavlja u položaj taoca učesnika građanskog rata u Bosni i Hercegovini;
  • da se u masmedijima zemalja učesnica ove konferencije obustave etnička čišćenja informacija;
  • da se odreknu pritisaka i kažnjavanja jednog aktera u ratu, u kojem učestvuju tri strane i ostanu u funkciji dobrih usluga i mirotvorne misije. (More …)
   
 • rave 02:44 on 15/09/2011 Permalink |
  Tags: , Bosnia and Herzegovina, , , , ,   

  Bajke o gradjanskom ratu u BiH – Momir Bulatović: “zasviraj, ali i za pas zadjeni” 

  Miloševiću nije jasno zašto Karadžić hoće da nastavi rat kad je cilj postignut – stvorena je Šumska

  MOMIR BULATOVIĆ:  Mislim da je baš dobro što je predsjednik Milošević govorio duže, time ostaje manje prostora za nas druge, tim prije što je još jednom obrazložio sve one odluke koje smo mi ovdje donosili i donjeli i za koje i dan-danas smatram da nema nikakvog prostora da se preispituju niti da se preinačuju

  Ono što stvara dilemu, pretpostavljam i među znatnim brojem pripadnika Vojske Jugoslavije, a i među velikim dijelom opozicije, konačno i u javnim medijima, to je zanemarivanje elementarne istine da je cilj dostignut i da tom dostignutom treba prilagoditi sada nova sredstva onom narodnom: “zasvirati, ali i za pas zadjenuti”. Sada je faza u kojoj se, upravo, treba “za pas zadjenuti”, uknjižiti i zaštititi sve ono što je po cijenu velikih ljudskih žrtava i materijalnih razaranja dato

  Strogo čuvana tajna: Ratne sednice Vrhovnog saveta odbrane (28)

   
 • c
  Compose new post
  j
  Next post/Next comment
  k
  Previous post/Previous comment
  r
  Reply
  e
  Edit
  o
  Show/Hide comments
  t
  Go to top
  l
  Go to login
  h
  Show/Hide help
  shift + esc
  Cancel
  %d bloggers like this: